Thong Ke Daân Soá cuûa
caùc Toân Giaùo lôùn treân theá giôùi

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


Thong ke mi nhat cua Giao hoi Cong giao tnh en cuoi nam 2015

Thong ke nam 2015 So tn hu Cong giao tren the gii gia tang

Thong ke nam 2014 cua Giao hoi Cong giao

Nien giam Toa Thanh 2016 va Nien giam Thong ke Giao hoi 2014

Thong ke Giao hoi Cong giao nam 2013

Cong bo thong ke cua Giao Hoi Cong Giao nam 2013

Thong ke Giao Hoi Cong giao nam 2012

Vai con so thong ke ve Giao Hoi Cong Giao tren the gii trong nam 2004

Nien Giam Giao Hoi Cong Giao Nam 2003

Nien Giam Giao Hoi Cong Giao Nam 2002

Vai con so thong ke ve Giao Hoi Cong Giao tren the gii trong nam 2002

Thong ke con so tu s Giao Hoi Cong giao tren the gii trong nam 2002

Nien Giam Giao Hoi Cong Giao Nam 2001

Thong Ke Dan So Cac Ton Giao Tren The Gii Nam 1999

 


Back to Home