Söù ñieäp cuûa ÑTC
veà Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân thöù XVI

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa ÑTC veà Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân thöù XVI.

 “Neáu ai muoán theo Ta, haõy töø boû mình, vaùc Thaùnh giaù vaø theo Ta“ (Lc 9,23).

 Ñaây laø ñeà taøi Söù ñieäp cuûa ÑTC cho Ngaøy theá giôùi Thanh nieân laàn thöù XVI, ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 8 thaùng 4 naêm 2001 - treân caáp baäc Giaùo phaän. Ñoïc söù ñieäp naøy, chuùng ta thaáy nhöõng ñieåm chính sau ñaây:

 Tröôùc heát, ÑTC nhaéc laïi Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân laàn thöù XV ñöôïc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000, trong nhöõng ngaøy töø 15 ñeán 20 thaùng 8/2000 taïi thuû ñoâ Giaùo hoäi, vôùi söï tham döï cuûa hai trieäu thanh nieân, ñeán töø khaép Naêm Chaâu. Nhaéc laïi Ngaøy Hoàng aân naøy, ÑTC vieát nhö sau: Trong söù ñieäp hoâm nay ñaây, töø ñaùy loøng, Cha muoán daâng leân Thieân Chuùa moät lôøi caûm taï veà ôn ban cuûa tuoåi xuaân xanh cuûa caùc con, vì nhôø tuoåi xuaân xanh cuûa caùc con, Giaùo hoäi vaø theá giôùi luoân luoân treû trung. Cha cuõng caûm ôn Chuùa vì caùc thanh nieân ñaõ theo doõi vaø naâng ñôõ Cha treân cuoäc haønh höông toâng ñoà qua caùc nöôùc treân Traùi ñaát naøy.

 Nhaéc laïi Ngaøy theá giôùi Thanh nieân vöøa cöû haønh trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù, ÑTC giaûi thích nhö sau: Ngaøy theá giôùi thanh nieân naøy khoâng laø gì khaùc hôn laø moät thôøi gian quan troïng ñeå suy nieäm veà Maàu nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå, ñeå cöùu roãi chuùng ta. (Ngoâi Lôøi nhaäp theå laø ñeà taøi cuûa NTGTN thöù XV vaø cuõng laø ñeà taøi suy nieäm cuûa suoát Naêm Thaùnh 2000).

 Nhöõng thaønh quaû cuûa Ñaïi Toaøn xaù - theo ÑTC - khoâng theå tính toaùn baèng nhöõng thoáng keâ, hay con soá, nhöng chæ baèng nhöõng coâng vieäc laøm cuûa ñöùc baùc aùi, cuûa ñöùc coâng bình vaø cuûa vieäc trung thaønh haèng ngaøy, raát quí giaù, tuy nhieàu luùc ít ñöôïc nhìn thaáy baèng con maét phaøm traàn. Caùc thanh nieân thaân meán, Cha ñaõ phuù thaùc cho caùc con vaø cho taát caû nhöõng ai tham döï tröïc tieáp vaøo cuoäc gaëp gôõ khoâng theå queân ñöôïc kia (cuoäc gaëp gôõ taïi khuoân vieân Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc Italia ôû Tor Vergata) nhieäm vuï ñem ñeán cho theá giôùi chöùng taù Tin Möøng cuûa loøng trung thaønh naøy.

 Chính loøng trung thaønh naøy ñaõ ñem laïi bieát bao thaønh quaû kyø dieäu veà thaùnh thieän vaø veà töû ñaïo, hieän ñang laø söùc maïnh trong thôøi gian cho cuoäc löõ haønh cuûa Giaùo hoäi.

 Sang ñeà taøi cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân laàn thöù XVI: “Neáu ai muoán theo Ta, haõy töø boû mình, vaùc Thaùnh giaù vaø theo Ta“, ÑTC noùi: Lôøi naøy ngaøy nay vang leân nhö moät göông muø vaø moät söï ñieân roà ñoái vôùi ngöôøi ñôøi, ñoái vôùi nhöõng ai khoâng tin. Nhöng chuùng ta caàn phaûi ñoái dieän vôùi lôøi ñoù, bôûi vì laø con ñöôøng Chuùa ñaõ vaïch ra cho Con Moät cuûa Ngöôøi vaø cuõng chính laø con ñöôøng maø nguôøi moân ñeä, moät khi ñaõ quyeát ñònh theo Chuùa, phaûi ñi qua. Khoâng theå coù hai con ñöôøng, nhöng chæ coù moät maø thoâi: con ñöôøng maø Thaày chí thaùnh ñaõ ñi: Ñoái vôùi ngöôøi moân ñeä khoâng ñöôïc pheùp tìm kieám con ñöôøng khaùc.

 Roài ÑTC giaûi thích: Töø boû mình laø gì? - Töø boû mình nghóa laø töø boû chöông trình rieâng cuûa mình, moät chöông trình giôùi haïn vaø baát haïnh, ñeå ñoùn nhaän chöông trình cuûa Thieân Chuùa: vaø ñaây laø chöông trình cuûa vieäc trôû laïi, raát caàn thieát cho cuoäc soáng ngöôøi tín höõu Kitoâ. Chuùa Gieâsu khoâng ñoøi töø boû cuoäc soáng, nhöng yeâu caàu ñoùn nhaän moät söï môùi laï vaø moät söï sung maõn cuûa ñôøi soáng, maø chæ coù moät mình Chuùa môùi coù theå ban cho maø thoâi. Baûn tính con ngöôøi laø “nghó ñeán chính baûn thaân“, laø ñaët mình laøm trung taâm cuûa caùc lôïi ích vaø keå mình nhö maãu möïc cuûa moïi söï. Traùi laïi ai theo Chuùa Gieâsu, thì töø choái vieäc nghó ñeán mình vaø khoâng ñaùnh giaù caùc söï vieäc caên cöù treân ích lôïi rieâng mình. Ai theo Chuùa Gieâsu, thì seõ soáng ñôøi soáng nhö laø moät vieäc hieán thaân vaø hieán thaân nhöng khoâng, chöù khoâng phaûi soáng ñeå chinh phuïc vaø chieám höõu. Thöïc ra, ñôøi soáng ñích thöïc ñöôïc bieåu loä baèng vieäc töï hieán thaân, thaønh quaû cuûa ôn thaùnh Chuùa Kitoâ: moät cuoäc soáng töï do, trong hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi anh chò em.

 Giaûi thích lôøi: “Haõy vaùc Thaùnh giaù“, ÑTC quaû quyeát: Khoâng theå noùi ñeán Thaùnh giaù maø khoâng nghó ñeán vaø suy tö veà Tình Yeâu Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta; Khoâng theå noùi ñeán Thaùnh Giaù maø khoâng nghó ñeán söï kieän naøy laø Thieân Chuùa muoán ñoå ñaày traøn nôi chuùng ta caùc ôn thaùnh cuûa Ngöôøi.

 Vôùi lôøi môøi goïi: “Haõy theo Ta“, Chuùa Gieâsu nhaéc laïi cho caùc moân ñeä: khoâng nhöõng lôøi naøy coù nghóa laø “haõy nhìn vaøo Ta, haõy nhaän Ta, nhö göông maãu, nhöng coøn coù yù nghóa saâu xa hôn nöõa: haõy chia seû ñôøi soáng cuûa Ta vaø nhöõng löïa choïn cuûa Ta; haõy tieâu hao cuøng vôùi Ta ñôøi soáng cuûa chính mình cho tình yeâu Thieân Chuùa vaø anh chò em.

 Sau ñoù, vôùi nhöõng lôøi tha thieát, ÑTC noùi thaúng vôùi thanh nieân nhö sau: Caùc thanh nieân thaân meán, caùc con ñöøng ngaïc nhieân, neáu vaøo luùc baét ñaàu Ngaøn Naêm thöù ba, moät laàn nöõa Cha chæ cho caùc con Thaùnh Giaù nhö loä trình cuûa ñôøi soáng vaø cuûa loøng trung thaønh ñích thöïc. Giaùo hoäi vaãn luoân luoân tin vaø tuyeân xöng raèng: “chæ nôi Thaùnh Giaù Chuùa Kitoâ maø thoâi môùi coù söï cöùu roãi“.

 Moät neàn vaên hoùa cuûa phuø vaân lan traøn khaép nôi, moät neàn vaên gaùn gheùp giaù trò cho nhöõng gì öa thích vaø coi laø xinh ñeïp beân ngoaøi, muoán laøm cho ngöôøi ta tin raèng: ñeå laøm cho mình haïnh phuùc, caàn phaûi caát boû thaùnh gia ñi. Moät thaønh coâng deã daøng, moät cuoäc ñôøi coâng danh tieán nhanh choùng, moät duïc tính taùch lìa khoûi yù nghóa traùch nhieäm vaø sau cuøng moät cuoäc soáng ñöôïc taäp trung vaøo söï baûo ñaûm baûn thaân, khoâng toân troïng ngöôøi khaùc... ñöôïc trình baøy nhö lyù töôûng cuûa cuoäc ñôøi.

 Tröôùc nhöõng trình baøy löôøng gaït naøy, ÑTC khuyeân caùc thanh nieân “haõy môû maét nhìn roõ: ñaây khoâng phaûi laø con ñöôøng laøm cho caùc con soáng, nhöng laø nhöõng loái ñi ghìm caùc con trong söï cheát”.

 Trong phaàn keát thuùc, ÑTC nhaéc laïi nhöõng lôøi ngaøi vaãn noùi leân nhieàu laàn vaø vôùi moïi ngöôøi, nhö sau: Caùc con ñöøng sôï haõi tieán treân con ñöôøng maø Chuùa laø ngöôøi ñaàu tieân ñaõ ñi. Vôùi tuoåi thanh nieân cuûa caùc con, caùc con haõy in saâu vaøo ngaøn naêm thöù ba vöøa baét ñaàu daáu aán cuûa hy voïng vaø cuûa haêng say, ñieån hình cuûa löùa tuoåi caùc con. Neáu caùc con ñeå ôn thaùnh Chuùa haønh ñoäng nôi caùc con, neáu caùc con khoâng muoán thieáu söï nghieâm chænh cuûa daán thaân haèng ngaøy cuûa caùc con, caùc con seõ laøm cho theá kyû naøy trôû thaønh moät thôøi ñaïi toát ñeïp hôn cho moïi ngöôøi. Cuøng ñoàng haønh vôùi caùc con coù Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa, ngöôøi ñaàu tieân trong caùc moân ñeä Chuùa, ñaõ trung thaønh döôùi chaân Thaùnh Giaù, nôi daây Chuùa Gieâsu ñaõ phuù thaùc chuùng ta cho Meï, nhö con caùi cuûa Ngöôøi vaäy. Xin Nguôøi theo doõi caùc con. Cha taän tình gôûi ñeán caùc con Pheùp laønh cuûa Cha.

 Khi ñaêng laïi Söù ñieäp cuûa ÑTC veà Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2001, ñöôïc cöû haønh treân caáp baäc giaùo phaän, nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” (L’Osservatore Romano) (16.2.2001) bình luaän nhö sau: Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2001 naày, seõ laø moät ngaøy theá giôùi thanh nieân ñaëc bieät, vì ñöôïc phong phuù hoùa bôûi kinh nghieäm khaùc thöôøng veà thieâng lieâng vaø veà giaùo hoäi, ñaõ ñöôïc soáng töø ngaøy 15 ñeán 20 thaùng 8 naêm 2000, trong dòp cöû haønh NTGTN thöù XV, dieãn ra taïi Roma, vaøo giöõa Naêm Thaùnh vaø ñöôïc keát thuùc baèng nhöõng cuoäc cöû haønh taïi khuoân vieân Ñaïi Hoïc Quoác Gia Italia ôû khu phoá Tor Vergata, Roma. Söù ñieäp laàn naøy laø moät ñoaïn saùch môùi, phong phuù cuûa vieäc ñoái thoaïi giöõa Vò Keá Nghieäp Pheâroâ vaø theá heä môùi. Ñeà nghò cuûa Kitoâ giaùo, maø ÑTC nhaéc laïi vôùi söùc maïnh haêng say cuûa ngöôøi cha cho caùc thanh nieân theá giôùi, laø moät ñeà nghò cao caû, ñoøi hoûi, khoâng chaáp nhaän nhöõng quanh co, nhöõng ruùt vaén, nhöõng loái thoaùt deã daøng vaø söù dieäp naøy baét nguoàn nôi Chuùa Gieâsu vaø nôi Thaùnh Giaù cuûa Ngöôøi. ÑTC quaû quyeát: “Ñaây laø con ñöôøng maø Thieân Chuùa ñaõ vaïch ra cho Con Moät cuûa Ngöôøi vaø cuõng laø chính con ñöôøng ngöôøi moân ñeä phaûi theo. Khoâng coù hai con ñöôøng, nhöng chæ coù moät maø thoâi, con ñöôøng maø Thaày chí thaùnh ñaõ ñi. Ñoái vôùi ngöôøi moân ñeä khoâng ñöôïc pheùp tìm kieám con ñöôøng khaùc“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page