Ñaøi phaùt thanh Vatican
möøng kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaøi phaùt thanh Vatican möøng kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp.

 Vatican - 14.2.2001. Ñaøi phaùt thanh Vatican möøng kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp baèng thaùnh leã taï ôn.

 Saùng thöù ba 13.2.2001, luùc 11 giôø, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp Ban Giaùm ñoác, vaø caùc nhaân vieân phuïc vuï taïi Ñaøi.

 Ñaøi Vatican ñöôïc thaønh laäp ngaøy 12 thaùng 2 naêm 1931, do saùng kieán cuûa nhaø khoa hoïc thôøi danh ngöôøi YÙ, OÂng Gulielmo Marconi, vaø ñöôïc Ñöùc Pio XI (1922-1939) khaùnh thaønh caùch ñaây ñuùng 70 naêm.

 Muïc ñích cuûa Ñaøi Phaùt Thaùnh laø ñeå rao giaûng vôùi töï do hoaøn toaøn, vôùi söï trung thaønh khoâng lay chuyeån vaø moät caùch hieäu nghieäm Söù ñieäp Tin Möøng treân caû theá giôùi, ñoàng thôøi noái keát Trung taâm coâng giaùo (Roma -Vatican) vôùi caùc quoác gia khaùc taïi caùc luïc ñòa, qua vieäc phoå bieán Giaùo huaán cuûa Vò Keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ, chuû chaên toaøn Giaùo hoäi, cuõng nhö qua nhöõng thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng cuûa Toøa Thaùnh, qua vieäc laøm cho mình trôû thaønh tieáng noùi cuûa ñôøi soáng coâng giaùo treân theá giôùi, qua vieäc höôùng daãn ñeán vieäc ñaùnh giaù ñuùng möùc caùc vaán ñeà cuûa thôøi ñaïi theo aùnh saùng Giaùo huaán cuûa Giaùo hoäi vaø cuoái cuøng qua vieäc chuù yù lieân læ ñeán nhöõng daáu chæ cuûa thôøi ñaïi.

 Sau 70 naêm hoaït ñoäng, coäng ñoàng cuûa Ñaøi phaùt thanh - chuû quyeàn hoaøn toaøn cuûa Toøa Thaùnh vaø ñöôïc phuù thaùc cho caùc Cha Doøng Teân - ñaõ muoán cöû haønh bieán coá quan troïng cuûa ngaøy thaønh laäp naøy baèng moät cuoäc gaëp gôõ ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñeå nghe nhöõng chæ daãn cuûa ngaøi. Buoåi tieáp kieán ñaõ dieãn ra saùng thöù ba 13.2.2001 trong Phoøng Khaùnh Tieát Clementina cuûa Phuû Giaùo Hoaøng. Böôùc vaøo phoøng khaùnh tieát, ÑTC ñaõ ñöôïc chaøo möøng baèng moät traøng phaùo tay thaät daøi vaø trong baàu khí ñaàm aám gia ñình. Sau ñoù ngaøi ñi voøng chaøo thaêm nhieàu ngöôøi ôû caùc haøng ñaàu, ñöøng laïi hoûi thaêm thaân maät.

 70 naêm hoaït ñoäng lieân tieáp - 24 tieáng treân 24 - Ñaøi Phaùt Thanh Vatican ñaõ ñaït ñöôïc moät chaëng ñöôøng raát yù nghóa: noùi leân chöùng taù cuûa moät söù vuï ñaëc bieät cuûa Giaùo hoäi: rao giaûng Tin Möøng qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi vaø qua caùc kyõ thuaät taân tieán cuûa thôøi ñaïi.

 Qua noäi dung cuûa chöông trình phaùt thanh ñöôïc ruùt keùo töø Giaùo huaán cuûa Giaùo hoäi vaø ñaây nhö laø baùnh aên haèng ngaøy nuoâi döôõng caùc thính giaû, Ñaøi Phaùt thanh Vatican ñaõ phaûi traûi qua moät phaàn cuûa theá kyû XX vôùi bieát bao bieán coá - nhö ÑTC noùi leân trong dieãn vaên - nhieàu luùc ñaùng run sôï - nhöng nhieàu luùc ñaùng vui möøng, phaán khôûi.

 Cuøng vôùi 80 traïm tieáp vaän ñòa phöông, Ñaøi Vatican - cuõng goïi laø Ñaøi Phaùt thanh cuûa ÑTC - ñöôïc trang bò baèng caùc “anten“ ñuû loaïi nhaém thaúng ñeán 5 chaâu, naém giöõ vaø thöïc hieän moät vai troø raát quan troïng trong laõnh vöïc thoâng tin vaø truyeàn giaùo. Moät thí duï cuï theå môùi ñaây: Trong Naêm Toaøn xaù, thôøi kyø chuaån bò cuõng nhö thôøi kyø cöû haønh, vôùi nhöõng buoåi phaùt ñaëc bieät, qua caû heä thoáng Internet, Ñaøi Vatican ñaõ daønh töøng ngaøn, ngaøn giôø cho caùc chöông trình cuûa caùc thöù tieáng khaùc nhau.

 Veà kyõ thuaät, vôùi tieán boä nhanh choùng vaø khoâng ngöøng, cô caáu cuûa Ñaøi luoân luoân ñöôïc thích nghi ñeå ñaùp öùng, caùch nhanh choùng vaø sôû tröôøng, vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa thôøi ñaïi vaø vôùi nhu caàu cuûa thính giaû, caùch rieâng trong Ngaøn naêm môùi vöøa khôûi söï.

 Tham döï buoåi gaëp gôõ vôùi ÑTC saùng thöù ba 13.2.2001, ngoaøi Ban Giam ñoác, hieän dieän haàu nhö ñaày ñuû caùc nhaân vieân cuûa caùc chöông trình vaø moät soá nhaân vieân hoài höu, nhöng vaãn giöõ moái quan heä thaân maät vôùi gia ñình Ñaøi Vatican. Ban bieân taäp goàm hôn 200 kyù giaû ñaïi dieän 60 quoác tòch vaø 40 thöù tieáng khaùc nhau - nhaân vieân kyõ thuaät - nhaân vieân haønh chaùnh - nhaân vieân giuùp vieäc... hoïp thaønh phaùi ñoaøn ñoâng ñaûo, do Cha Borgomeo Pasquale, Toång Giaùm ñoác höôùng daãn. Hieän dieän trong buoåi tieáp kieán naøy, con coù Cha Roberto Tucci, cöïu Toång Giaùm ñoác, phuï traùch vieäc toå chöùc caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá cuûa ÑTC, ngöôøi ñöôïc taán phong Hoàng Y ngaøy 21- 22 thaùng 2/2001; - cha Federico Lombardi, Giaùm ñoác caùc chöông trình - Cha Lino Dan, giaùm ñoác kyõ thuaät, vaø tieán só Alberto Gasbarri, Giaùm ñoác haønh chaùnh. Ngoû lôøi vôùi phaùi ñoaøn Ñaøi Vatican, ÑTC noùi: “Leã möøng kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp Ñaøi Vatican truøng hôïp vôùi luùc baét ñaàu Ngaøn Naêm môùi vaø sau leã nghi keát thuùc kinh nghieäm ñaëc bieät cuûa Naêm Toaøn xaù. Söï haêng say maø Ñaïi Toaøn xaù ñaõ in daáu saâu treân Giaùo hoäi chæ coù theå thuùc giuïc anh chò em baét ñaàu laïi, vôùi can daûm vaø khieâm toán, tieán treân moät chaëng ñöôøng môùi trong vieäc phuïc vuï Tin Möøng. Cha tin töôûng nhieàu vaøo söï giuùp ñôõ cuûa anh chò em ñeå thi haønh thöøa taùc vuï cuûa Cha vaø xin anh chò em trôû neân moãi ngaøy nhöõng ngöôøi truyeàn baù chaân lyù, vì chæ chaân lyù ñem laïi töï do cho anh chò em.... Nhöõng ñoøi hoûi toâng ñoà cuûa Giaùo hoäi, trong giai ñoaïn bieán ñoåi nhanh choùng naøy, haõy trôû neân söï thuùc ñaåy cho anh chò em tieán leân moät caùch haêng say. Hoâm nay ñaây cha cuõng gôûi tôùi anh chò em lôøi khuyeân maø cha ñaõ ñeå laïi trong Toâng thö “Novo millennio ineunte (ngaøn naêm môùi baét ñaàu) Ñoù laø: “Giôø daây chuùng ta phaûi nhìn veà töông lai, chuùng ta phaûi “cheøo ra khôi“, tín nhieäm vaøo lôøi Chuùa; “Duc in latum“ (haõy tieán ra khôi). “Haõy ra khôi vaø ñöøng sôï haõi chi. Tröôùc maét anh chò em moät töông lai dó nhieân coù boùng toái, nhöng trong ñoù nieàm hy voïng Kitoâ cho thaáy nhöõng höùa heïn khoâng löôøng gaït. Nhöõng khoù khaên, nhöõng giôùi haïn cuûa taøi nguyeân vaø khaû naêng cuûa chính anh chò em ñöøng laøm anh chò em naûn chí. Nhöõng thay ñoåi lieân tuïc vaø nhanh choùng cuûa khung caûnh, cuûa cô caáu, cuûa phöông phaùp, cuûa caùch soáng... ñöøng gaây neân nhöõng roái loaïn nôi taâm hoàn anh chò em“.

 Buoåi tieáp kieán keát thuùc baèng pheùp laønh vaø chuïp hình chung ghi nhôù cuoäc gaëp gôõ thaân maät vôùi ngöôøi cha gia ñình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page