Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat 21 Mua Thng Nien

Ket An Toi Mu Quang

(Mt 23, 13-22)

 

Phuc Am: Mt 23, 13-22

"Khon cho cac ngi, hi nhng ke dan ng ui mu".

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh! V cac ngi ong ca nc tri khong cho ngi ta vao: v cac ngi khong vao, ma ke muon vao, cac ngi cung chang e cho vao.

"Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh! V cac ngi oc kinh cho dai e nuot tai san cua cac ba goa, bi the, cac ngi se chu phan xet nang hn.

"Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh! V cac ngi rao khap bien khi va luc a, e tm cho c mot ngi tong giao, nhng khi a cho ngi o tong giao, cac ngi lam cho no tr thanh con cai hoa nguc gap hai lan cac ngi.

"Khon cho cac ngi, hi nhng ke dan ng ui mu! V cac ngi noi rang: Ai lay en th ma the, th khong co gia tr g, nhng ai lay vang trong en th ma the, th mac li the. Hi ke ngu ngoc va ui mu, ch th vang hay la en th thanh hoa vang, cai nao trong hn? Cac ngi con bao rang: Ai lay ban th ma the, th khong gia tr g, nhng ai lay cua le e tren ban th ma the, th mac li the. Hi nhng ke ui mu, ch th cua le hay la ban th thanh hoa cua le, cai nao trong hn?

"Vay ai lay ban th ma the, th lay ca ban th va moi s e tren ban th ma the. Ke nao lay en th ma the, th lay ca en th va ang ng trong en th ma the. Va ke nao lay tri ma the, th lay ngai toa Thien Chua va ang ng tren ngai toa ay ma the".

 

Suy Niem:

Ket An Toi Mu Quang

Toan chng 23 Phuc Am thanh Mattheu ghi lai nhng li ket an cua Chua Giesu oi vi cac Luat s va Biet phai. Nhng trc khi cong bo 7 li ket an o, tac gia Mattheu ghi lai nhan nh chung cua Chua Giesu (c.1-12): Chua Giesu, Ngai e ra luat song mi cho tat ca nhng ai muon theo Ngai, Ngai la v thay duy nhat thay the Mose va cac v thay nhan loai khac, Ngai muon cho cac mon e ng ri vao thai o cua nhng Luat s va Biet phai: mu quang, gia hnh, vu hnh thc, chu trong en cai phu thuoc ma bo quen giao ly lam linh hon cho nhng hnh thc ben ngoai.

Ba li len an cua Chua Giesu trong Tin Mng hom nay co cung mot iem chung la s mu quang. V mu quang, cac Luat s va Biet phai chang nhng khong c vao Nc Tri, ma con can tr nhng ai muon vao o; v mu quang, ho ch muon khoe khoang long nhiet thanh tong o cua ho, ch khong thc s nham en n cu roi cua nhng ngi ho muon a ve cung Chua; v mu quang, ho thay oi luat Chua theo y rieng e co li cho ca nhan, ch khong thc s mang en luat Chua.

o la ba li ket an cua Chua Giesu. Chua Giesu a t v mnh nh ngi chan chien nhan lanh i tm chien lac, nh thay thuoc can cho benh nhan, nh mot V Thien Chua quyen nang san sang tha th va giai phong con ngi toi loi. The nhng, Ngai a khong s a ra nhng li ket an manh me, thang than: Khon cho cac ngi, khong phai v Ngai khong con long nhan t va tha th, nhng v s cng long chai a cua con ngi a en mc tot cung; khong hoan cai khoi thai o gia hnh, mu quang, lam dung ton giao, con ngi khong the hng c tnh yeu thng nhan t cua Thien Chua.

c g Li Chua hom nay thc tnh chung ta khoi thai o mu quang, khep kn, t li, va cho chung ta biet song khiem ton, chan thanh trc mat Chua va oi vi anh em, e chung ta xng ang hng chuc lanh cua Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page