Nieàm Vui Soáng Ñaïo

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Baûy möôi ñieàu
taâm nieäm ñeå vui töôi soáng ñaïo

Ñeå tieán böôùc treân ñöôøng Hy voïng

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page