Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tuan I Mua Chay

 

Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang, hang nam Chua ban cho chung con bon mi ngay chay thanh, e toi luyen hon xac chung con. Xin giup chung con song nhng ngay khac kho ay, e hoc biet c Ki-to, va doi theo gng Ngi, hau xng ang hng n Ngi cu o. Ngi la Thien Chua hang song va hien tr cung Chua hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i.

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, hom nay la Chua Nhat au mua chay thanh, chung con dang len Chua nhng le vat nay. Cui xin Chua vui long chap nhan va thng bien oi chnh cuoc i chung con thanh cua le ep long Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni moi luc, nh c Ki-to, Chua chung con, that la chnh ang, phai ao va sinh n cu o cho chung con. Khi nhn an bon mi em ngay, Ngi a neu gng chay tnh, va khi pha v mu chc cua con ran xa, Ngi day chung con thang moi cn cam do: e khi c hanh mau nhiem Vt Qua vi tam hon trong sach, chung con co the ti d le Vt Qua muon i. V the, hiep vi toan the Thien than va cac thanh, chung con khong ngng hat bai ca chuc tung Chua, ma tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a thng lay banh bi tri nuoi dng chung con, lam cho c tin them manh me, c cay c vng vang, c men hang tha thiet. Xin day chung con biet khao khat tm kiem c Ki-to la banh trng sinh ch thc, va biet lay li Chua lam lng thc hang ngay. Chung con cau xin...

 

Th Hai sau Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua la ang Cu o, xin giup chung con cai qua t tan ma tr ve vi Chua. c g chung con tham nhuan li Chua day, e Mua Chay thanh nay em lai nhieu n ch cho chung con. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin vui long chap nhan le vat chung con ang thanh knh dang len. c chi cua le nay, nh n Chua Thanh Than tac ong, thanh hoa ca cuoc i chung con va em lai cho chung con hong an tha th. Chung con cau xin...

 

Li tien tung mua chay

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va lanh nhan b tch Thanh The. Xin cho chung con c nghiem thay n Chua luon nang xac hon, e mot ngay kia, khi xac hon cung c cu o, chung con hng tron phan vinh phuc Chua a ha ban. Chung con cau xin...

 

Th Ba sau Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, nay chung con thuoc ai gia nh cua Chua, xin du thng oai nhn va giup chung con hang che ng than xac, e tinh than c phan khi va thiet tha tm kiem Chua khong ngng. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua toan nang, ang tao thanh tri at, chung con dang banh ru chnh Chua a rong ban lam lng thc hang ngay; xin vui long chap nhan va bien oi thanh b tch cu o chung con. Chung con cau xin...

 

Li tien tung mua chay

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a cho chung con c tham d vao mau nhiem thanh nay xin day chung con biet che ng nhng am me va duc vong tran the ma e tam lo tm kiem Nc Tri. Chung con cau xin...

 

Th T sau Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, nay dan Chua ang hy sinh ham mnh e to long thiet tha phung s Chua; Xin ghe mat nhan t nhn xem va giup chung con thc thi bac ai, hau cho tam hon c oi mi hoan toan. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, Chua a cho chung con cua le nay e hien thanh danh rieng cho Chua. chung con dang len va xin Chua bien oi thanh b tch cu o chung con. Chung con cau xin...

 

Li tien tung mua chay

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua la muc t nhan lanh, Chua lay li hang song va b tch Thanh The nuoi dng chung con. c g nhng tang pham cao quy ay em lai cho chung con s song i i. Chung con cau xin...

 

Th Nam sau Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, xin cho chung con luon e long suy ngh nhng ieu hay le phai ma mau man em ra thc hanh. Lai bi v chung con khong the nao ton tai neu khong co Chua phu ho ch che, xin giup chung con hang biet thuan theo y Chua. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua rat nhan t, ay la li cau khan cung vi cua le chung con knh dang len, xin Chua vui nhan va hng long chung con quay ve vi Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung mua chay

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua la Thien Chua chung con ton th, Chua dung b tch Thanh The lam cho chung con ng day hien ngang. Xin cho b tch nay nang chung con moi ni moi luc. Chung con cau xin...

 

Th Sau sau Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, nguyen xin cho cac tn hu Chua biet nhiet thanh chuan b le Vt Qua; c g khi chung con tnh nguyen song khac kho lai cang c n thanh doi dao. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua rat nhan t, xin vui long chap nhan hien le chung con dang, hien le do tnh thng Chua thiet lap, e chung con c giao hoa vi Chua va hng n cu o muon i. Chung con cau xin...

 

Li tien tung mua chay

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a boi dng chung con ni ban tiec thanh; xin oi mi chung con tan ay long: la giup chung con thanh tay moi vet nh con ngi cu e c thong phan n cu o Chua ban. Chung con cau xin...

 

Th Bay sau Chua Nhat I Mua Chay

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua hang hu la Cha chung con, xin cho long chung con quay ve vi Chua, e khi hang tm Chua nh viec quan he nhat trong i, va lay tnh bac ai phuc vu anh em, chung con hoan toan hien than phung th Chua. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin cho thanh le nay chuan b chung con nen xng ang e lanh n tai tao ma chnh thanh le nay em lai cho chung con. Chung con cau xin...

 

Li tien tung mua chay

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a cho chung con c tham nhuan li hang song va bo dng chung con ni ban tiec Nc Tri: xin Chua thng phu tr va nang chung con luon mai. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page