Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phan Rieng Cac Thanh

Thang Mi

 

Ngay 01 thang mi

Thanh Te-re-xa Hai ong Giesu, trinh n

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua la Cha nhan lanh, Chua m ca Nc Tri cho nhng ngi be mon. Xin cho chung con hang ngay biet theo chan thanh n Te-re-xa Hai ong Giesu bc i tren con ng pho thac e muon i c chiem ngng Thanh Nhan. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con ca tung Chua a lam nhieu viec ky dieu ni thanh n Te-re-xa Hai ong Giesu. Xin vui long chap nhan le te chung con thanh knh dang len Chua va xin ban cho chung con trung thanh phung s Chua suot ca cuoc i. Chung con cau xin...

 

oc Kinh Tin Knh

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, xin cho b tch chung con va lanh nhan nhom len trong long chung con la men yeu xa a thuc ay thanh n Te-re-xa hien cuoc i cho Chua e cau xin cho moi ngi c n cu o. Chung con cau xin...

 

Ngay 2 thang mi

Cac Thien than ho thu

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua la ang an bai moi s cach tuyet vi. Chua sai cac Thien than en gi gn chung con. Xin ban cho chung con i nay c cac ngai luon benh vc che ch, va i sau c cung cac ngai hng phuc vinh quang. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin chap nhan cua le chung con dang nhan ngay le knh cac Thien than ho thu. Xin cho cac ngai luon gan chung con e trong nom gn gi , nh o, chung con se thoat khoi moi nguy hiem di the va mai sau c vui hng hanh phuc tren tri. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cac thien than.

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, qua b tch nay, Chua ban cho chung con lng thc e chung con co sc at ti s song muon i. Xin cho cac Thien than luon hng dan chung con tren con ng cu o va bnh an. Chung con cau xin...

 

Ngay 4 thang mi

Thanh Phan-xi-co At-xi-di

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a soi sang cho thanh Phan-xi-co chon cuoc i hen mon kho ngheo e tr nen hnh anh song ong cua c Kito. Xin cho chung con hang noi gng thanh nhan e lai ma thiet tha gan bo cung Chua va ham h bc theo c Kito, long chan cha an vui va ay tran yeu men. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con dang tien le vat nay e knh nh thanh Phan-xi-co, v thanh a tron i me say mau nhiem thap gia. Xin Chua thng chap nhan va chuan b long tr chung con c hanh mau nhiem cao ca nay. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua va cho chung con d tiec thanh. Xin thng giup moi ngi chung con biet noi gng thanh Phan-xi-co e lai ma tan tnh yeu men Chua va nhiet tam lo viec tong o. Nh vay, chung con va nghiem thay long Chua yeu thng, va han hoan chia se nhng hong an cua Chua e het thay moi ngi c hng n cu o. Chung con cau xin...

 

Ngay 7 thang mi

c Me Man Coi

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a dung li thien s truyen tin cho chung con biet that c Kito con Chua a xuong the lam ngi. Xin o n thanh ay long chung con e nh cong n Con Chua chu kho hnh thap gia, va nh li Thanh Mau Ma-ri-a chuyen cau, Chua cung cho chung con c song lai hien vinh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin bien oi i song chung con cho xng hp vi hien le nay, va giup chung con biet e tam suy gam nhng mau nhiem cuoc i Con Mot Chua hau ang hng nhng phuc loc ngi a ha ban. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Li tien tung c Me: trong ngay le....

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, la Thien Chua chung con, chung con va c hanh b tch Thanh The e tuyen xng c Kito Con Mot Chua a chu chet va song lai. Xin cho chung con biet cung chu au kho vi ngi, hau ang c hanh phuc cung ngi song lai vinh hien. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Ngay 15 thang mi

Thanh Te-re-xa Giesu, trinh n, tien s Hoi Thanh

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban n Thanh Than soi sang thanh Te-re-xa Giesu e ngi vach ra cho Hoi Thanh mot con ng dan en nh cao toan thien. Xin cho chung con c hap thu giao huan cua ngi va luon khat khao song cuoc i lanh thanh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, c g cua le chung con dang c Chua thng chap nhan nh xa Chua a vui long chap nhan cuoc i hoan toan dang hien cua thanh n Te-re-xa. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua la Thien Chua chung con, Chua a lay banh bi tri boi dng chung con. Xin cho chung con c cung vi thanh n Te-re-xa ca ngi long t bi Chua en muon i. Chung con cau xin...

 

Ngay 16 thang 10

Thanh Gierao

 

Li nguyen nhap le

Lay Cha la ang a loi keo Thanh Gierao en cung Cha ngay t thu thanh xuan, va a muon cho thanh nhan nen giong hnh anh Con Cha chu ong inh vao thap gia, xin Cha cho chung con biet theo gng thanh nhan tr nen giong cung mot hnh anh ay. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Cha, Cha a nhan hy le ma thanh Gierao dang moi ngay cung vi c Kito. Xin Cha thng nhan hy le chung con c muon dang len Cha, lam mot vi le vat at tren ban th. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Cha, ch g nh viec lanh nhan mau nhiem Thanh, chung con luon c muon lam ep long Cha, e nh gng lanh cua thanh Gierao, chung con khong ngng thc thi y Cha. Chung con cau xin...

 

Ngay 17 thang mi

Thanh I-nha-xi-o An-ti-okhi-a, giam muc, t ao

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, Chua a cho cac anh hung t ao can am tuyen xng c tin e lam ve vang cho toan the Hoi Thanh. Hom nay chung con mng thanh giam muc I-nha-xi-o a qua ng kho nan ma at ti vinh quang. Xin cho chung con cung c nh cong c cua ngi ma gi vng mot niem tin bat khuat. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua thanh I-nha-xi-o t ao a tr thanh hat lua mien cua Chua Kito cho thu d nghien nat, va nh o tr nen banh tinh tuyen c Chua thng chap nhan. Nay xin Chua cung ghe mat nhan t nhn en cua le chung con dang. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong ngay sinh nhat tren tri cua v thanh giam muc I-nha-xi-o An-ti-o-khi-a, Chua a lay banh bi tri boi dng chung con. c chi lng thc nay em lai cho chung con nguon sinh lc mi giup chung con song va hoat ong the nao cho xng danh la Kito hu. Chung con cau xin...

 

Ngay 18 thang mi

Thanh Lu-ca, tac gia sach Tin Mng

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a chon thanh Lu-ca, sai i rao giang va viet sach Tin Mng e lam cho moi ngi nhan biet Chua ac biet yeu thng nhng ke kho ngheo. Xin cho nhng ngi mang danh Kito hu c ong tam nhat tr vi nhau hau muon dan c thay n cu o. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin ban n giup chung con phuc vu Chua vi mot tam hon t do thc s, e cua le chung con dang tien Chua trong ngay le knh thanh Lu-ca va cha tr hon xac chung con, va cho chung con tham d vao s song muon i. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cac tong o,

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua toan nang, c g b tch chung con va lanh nhan tai ban th nay lam cho chung con c nen thanh, va giup chung con tin vng vang hn vao Tin Mng do thanh Lu-ca truyen at lai. Chung con cau xin...

 

Ngay 19 thang mi

Thanh Phao-lo Thanh Gia, linh muc

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban cho thanh Phao-lo linh muc long thiet tha yeu men thap gia c Kito. Xin lam cho chung con biet noi gng thanh nhan e lai ma can am vac thap gia cua mnh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, xin nhan cua le chung con dang trong ngay knh thanh Phao-lo linh muc, va ban cho chung con biet lay ca cuoc i dien ta mau nhiem thap gia Chua Kito ma chung con ang c hanh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a lam cho mau nhiem thap gia sang choi cach la lung trong cuoc i thanh Phao-lo linh muc. Xin ban cho chung con va c hy le nay boi dng, biet tron niem gan bo cung Chua Kito, va khong ngng hoat ong trong Hoi Thanh cho anh em c hng n cu o muon i. Chung con cau xin...

 

Ngay 28 thang mi

Thanh Si-mon va thanh Giu-a, tong o

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a dung li cac thanh tong o rao giang e cho chung con c nhan biet danh Chua. Xin nhan li hai thanh tong o Si-mon va thanh Giu-a cau nguyen ma cho Hoi Thanh c phat trien khong ngng khap ni tren tran the . Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, trong ngay knh hai thanh tong o Si-mon va thanh Giu-a c Chua ban thng vinh quang thien quoc, xin Chua nhan cua le va li cau cua chung con ma lam cho chung con them vng vang tin tng hau xng ang tham d thanh le nay. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cac tong o,

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong ngay le ky niem hai thanh tong o Si-mon va thanh Giu-a chu kho hnh, chung con a on nhan b tch Mnh va Mau Chua Kito, va ang c Chua Thanh Than tac ong. Xin cho b tch nay luon gn gi chung con trong tnh yeu Chua. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page