Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phan Rieng Cac Thanh

Thang Tam

 

Ngay 1 thang tam

Thanh An-phong Ma-ri-a Li-go-ri, giam muc

Le nh

Lay le chung cac thanh muc t, hoac cac thanh tien s Hoi Thanh,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua khong ngng ban cho Giao Hoi nhng khuon mau luon luon mi cua i song Kito hu. Xin cho chung con hang noi gng thanh giam muc An-phong Ma-ri-a Li-go-ri ma nhiet thanh cong tac vi Chua trong cong trnh cu o, e mai sau c Chua an thng cung vi thanh nhan. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua t bi nhan hau, xin ot len trong tam hon chung con ngon la yeu men cua Thanh Than, nh xa Chua a ban cho thanh An-phong Ma-ri-a Li-go-ri n c hanh cac mau nhiem thanh va nh o ma hien mnh lam cua le. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a lam cho thanh An-phong Ma-ri-a Li-go-ri nen ngi trung thanh rao giang va phuc vu b tch Thanh The. Xin cho chung con biet nang tham d b tch nay va nh o ma khong ngng ngi khen Chua. Chung con cau xin...

 

Ngay 4 thang tam

Thanh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-ne, linh muc

Le nh

Lay le chung cac thanh muc t,

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang va nhan hau, Chua a lam cho thanh linh muc Gio-an Ma-ri-a Vi-a-ne nen mot tam gng tuyet vi ve long tan tuy hy sinh cua mot ngi muc t. V li thanh nhan cau thay nguyen giup, xin cho chung con hang noi theo long bac ai cua ngi ma co gang em nhieu anh em ve vi c Kito e muon i cung nhau hng nguon vinh phuc. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua toan nang vnh cu, xin o tran Than Kh xuong cua le chung con dang tien Chua ay, va nh li thanh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-ne chuyen cau, xin cho chung con c xac hon trong trang e c hanh mau nhiem thanh nay. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a cho chung con tm c sc manh nh banh bi tri. Chnh lng thc nay xa a lam cho thanh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-ne khong lui bc khi phai ng au vi nghch canh, nay xin cung giup chung con moi ngay mot gan Chua hn, va cuoi cung en c vi Chua. Chung con cau xin...

 

Ngay 6 thang tam

Chua Hien Dung

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, khi Con Mot Chua bieu lo dung nhan hien vinh ngi, Chua a dung hai chng nhan Cu c la ong Mose va ong Elia e cung co niem tin cua cac tong o vao mau nhiem cu o va bao trc hong an la lung Chua se ban la nhan chung con lam ngha t. Xin cho chung con nghe li Con Mot Chua e mai sau c chung hng gia nghiep vi ngi. Ngi la Thien Chua hang song va hien tr cung Chua hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i.

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, nhan ngay le knh nh c Kito hien dung, xin Chua thng thanh hoa cua le chung con dang tien Chua ay, va chieu giai hao quang cua ngi e thanh tay chung con sach vet nh toi loi. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni moi luc that la chnh ang, phai ao va sinh n cu o cho chung con, nh c Kito, Chua chung con. Ngi a to bay vinh quang cho cac chng nhan c tuyen chon khi lam cho than the Ngi, von giong nh xac pham chung con, c tran ngap anh sang huy hoang. Nh vay, ngi chuan b tam hon cac mon e khoi vap pham v kho hnh thap gia, va lam cho anh sang dieu ky chieu to ni Ngi la au cua Hoi Thanh , cung se rang ngi tren toan than the nhiem mau. V the, cung vi trieu than thien quoc, chung con di tran gian luon ca tung Chua uy linh cao ca va khong ngng tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong mau nhiem hien dung, Chua a to cho cac tong o thay ve huy hoang cua c Kito, chnh Ngi cung la cua an chung con va lanh nhan. Xin cho chung con nh cua an nay c nen giong Ngi hn na. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Ngay 8 thang tam

Thanh a-minh, linh muc

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang Chua a cho xuat hien trong Hoi Thanh mot Tong o nhiet tam truyen giang chan ly la thanh a-minh. Xin nhan li thanh nhan hang tha thiet chuyen cau ma ban cho Hoi Thanh luon tien trien nh cong c va li giang day cua ngi. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, v li chuyen cau cua thanh a-minh, xin m lng nhan t lang tai nghe dan Chua cau khan, c chi le te nay them sc manh va n nang cho nhng ngi ang chien au bao ve c tin. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, nhan ngay mng le thanh a-minh, Chua a dung b tch thanh the nuoi dng chung con, xin cho Hoi Thanh ang nhiet thanh phung s Chua c hng nh hieu qua le te nay, va gi ay, c thanh nhan cau thay nguyen giup, cung nh xa a nh ngi giang day ma tr nen rang r vinh quang. Chung con cau xin...

 

Ngay 10 thang tam

Thanh Lo-ren-xo, pho te, t ao

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang chnh v c tnh yeu Chua nung nau, thanh pho te Lo-ren-xo a trung thanh phuc vu va at ti phuc t ao vinh quang. Xin cho dan Chua biet thc hanh nhng ieu ngi day va noi gng ngi ma yeu men Chua va anh em. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua nhan t xin chap nhan cua le chung con vui mng dang len Chua trong ngay le knh thanh Lo-ren-xo. Xin cho cua le nay giup chung con at ti n cu o. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong ngay knh thanh Lo-ren-xo, Chua a dung mau nhiem thanh le nuoi dng chung con. Xin cho mau nhiem nay giup chung con ngay cang tham nhuan n cu o. Chung con cau xin...

 

Ngay 11 thang tam

Thanh C-la-ra, trinh n

Le nh

Lay le chung cac thanh trinh n, hoac cac thanh tu s,

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua t bi nhan hau, Chua a du dat thanh C-la-ra va soi sang cho thanh n biet yeu chuong i song kho ngheo. Xin nhan li thanh n cau thay nguyen giup ma ban cho chung con c cung ngi song tinh than ngheo kho va theo chan c Kito e c vao Nc Tri chiem ngng nhan thanh Chua. Chung con cau xin...

 

Ngay 14 thang tam

Thanh Mac-xi-mi-li-a-no Kon-be, linh muc, t ao

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, nh Chua ban an sung thanh linh muc t ao Mac-xi-mi-li-a-no Kon-be a hang say cu cac linh hon, het tnh yeu men tha nhan va tron i gan bo vi c N Trinh vo nhiem. Xin nhan li thanh nhan chuyen cau ma giup chung con em het sc mnh phuc vu anh em e danh Chua c vinh quang rang r. Nh vay chung con se tr nen ong hnh ong dang vi Con Mot Chua en hi th cuoi cung. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin chap nhan le vat chung con dang va li chung con tha thiet cau nguyen, c g chung con biet noi gng thanh Mac-xi-mi-li-a-no Kon-be ma san sang hien dang cho Chua ngay ca mang song mnh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua Giesu Kito, Chua a dung b tch Thanh The e them sc manh cho chung con. Xin ot len trong long chung con ngon la yeu men xa a thieu ot long thanh Mac-xi-mi-li-a-no Kon-be khi thanh nhan tham d b tch nay. Chung con cau xin Chua la ang hang song va hien tr muon i.

 

Ngay 15 thang tam

c Me Hon Xac Len Tri

Le trong

Le Vong

Thanh le nay c hanh vao chieu ngay 14 thang 8, trc hoac sau gi kinh chieu I.

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a oai thng nhn en toi t khiem nhng cua Chua la c Trinh N Ma-ri-a, va ban an hue tuyet vi la cho Ngi lam Me cua Con Mot Chua nhap the, va hom nay con an thng cho Ngi vinh phuc vo song. Phan chung con a c Chua thng cu chuoc, xin Chua nhan li c Trinh N cau thay nguyen giup, cho chung con cung c hng vinh quang tren tri. Chung con cau xin...

 

oc Kinh Tin Knh

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, nhan ngay mng Thanh Mau Ma-ri-a len tri, xin thng nhan cua le chung con dang e ta toi va ngi khen Chua. V le te nay, xin tha th toi loi chung con va giup chung con hang biet cam ta Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung nh trong thanh le chnh ngay.

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua la Chua chung con, chung con va tham d ban tiec thien quoc trong ngay le c Ma-ri-a c rc len tri. Cui xin Chua m long nhan hau cu chung con khoi moi nguy hiem i nay va i sau. Chung con cau xin...

 

Ngay 15 thang tam

c Me Hon Xac Len Tri

Le trong

Le Chnh Ngay

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, Chua a a len tri ca hon lan xac c Ma-ri-a la trinh n vo nhiem va la thanh mau cua Con Chua. Xin cho chung con hang biet hng long ve phuc loc que tri e mai sau c cung thanh mau chung hng vinh quang. Chung con cau xin...

 

oc Kinh Tin Knh

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin chap nhan cua le chung con dang knh e mng c Ma-ri-a hon xac ve tri. V li Ngi cau thay nguyen giup xin cho long chung con bng chay la men yeu va luon luon hng ve Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni, moi luc, that la chnh ang phai ao va sinh n cu o cho chung con, nh c Kito, Chua chung con. Hom nay, c Trinh N, Me Thien Chua, c a ve tri. Ngi la khi au, la hnh anh cua Hoi Thanh vien man la niem an ui va hy vong tran tre cho dan thanh trong cuoc l hanh tran the. Chua khong muon Ngi chu canh h nat trong mo, v Ngi a sinh ha Con Chua yeu quy, la ang ban s song cho moi loai. V the, hiep vi cac Thien than va cac thanh, chung con vui mng ca ngi Chua va tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong ngay le c Trinh N Ma-ri-a len tri, Chua a cho chung con c hng nh b tch cu o. V li c Trinh N nguyen giup cau thay, xin cho chung con c song lai vinh hien. Chung con cau xin...

 

Ngay 20 thang tam

Thanh Be-na-o, vien phu, tien s Hoi Thanh

Le nh

Lay le chung cac thanh tien s Hoi Thanh, hoac cac thanh tu s,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a cho thanh vien phu Be-na-o ay nhiet tam lo viec nha Chua e tr nen ngon en chay sang trong Giao Hoi. Nh li ngi nguyen giup cau thay, xin cho chung con cung c long hang hai nh ngi e song the nao cho xng ang la con cai anh sang. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua uy linh cao ca, xa thanh vien phu Be-na-o a dung li noi va viec lam e xay dng bnh an trong Hoi Thanh. Nhan ngay le mng knh ngi hom nay, chung con dang len Chua cua le nay, cung la b tch bnh an va hiep nhat, xin Chua thng chap nhan, Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong ngay le knh thanh Be-na-o, Chua a boi dng chung con ni ban tiec thanh, xin cho lng thc chung con va lanh nhan em lai li ch thieng lieng cho chung con. c chi gng sang cua ngi khch le chung con, va li giang day cua ngi soi sang chung con, nh vay chung con se ngay cang gan bo vi Con Chua la Ngoi Li nhap the, ang hang song va hien tr muon i.

 

Ngay 21 thang tam

Thanh Pi-o X. Giao Hoang

Le nh

Lay le chung cac thanh muc t,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban cho thanh giao hoang Pi-o th mi tr khon ngoan sieu viet va long dung cam xng bac Tong o, e ngi benh vc c tin cong giao va quy tu tat ca ve c Kito. Xin rong ban cho chung con biet nghe li thanh nhan giang day va noi gng sang cua ngi hau mai ngay at ti phuc trng sinh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin m long nhan hau chap nhan cua le chung con dang, va giup chung con thc hanh nhng li thanh Pi-o giang day la em long thanh knh men yeu ma c hanh cac mau nhiem thanh va thong hiep vi tat ca long tin. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, la Thien Chua chung con, nhan ngay le thanh Pi-o giao hoang, Chua a dung b tch Thanh The boi dng chung con. Xin lam cho long tin cua chung con them vng manh, va giup chung con song vi Chua cho tron tnh con thao, e co the song vi nhau nh anh em mot nha. Chung con cau xin...

 

Ngay 22 thang tam

c Ma-ri-a N Vng

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a at Thanh Mau cua c Kito Con Chua lam thanh mau va N Vng chung con. Xin nhan li c N Vng chuyen cau ma cho chung con at ti phuc vinh quang Chua danh san tren tri cho con cai Chua. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, nhan ngay knh nh c Trinh N Ma-ri-a, chung con dang tien Chua le vat nay, xin Chua thng chap nhan. c g, con Chua nhap the xa a hien than tren thap gia lam cua le tinh tuyen, nay cung v yeu thng nhan loai ma en tr giup chung con. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Li tien tung c Me: trong ngay le....

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a nuoi dng chung con bang lng thc bi tri. Xin Chua cho tat ca chung con hom nay mng knh c Trinh N, mai kia cung c tham d ban tiec thien quoc. Chung con cau xin...

 

Ngay 24 thang tam

Thanh Ba-to-lo-me-o, Tong o

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, xin ban cho chung con mot long tin vng manh, e chung con that tnh gan bo vi c Kito, Con Mot Chua nh thanh Ba-to-lo-me-o Tong o. Xin Chua cung nhan li thanh nhan cau thay nguyen giup ma cho chung con song the nao, e muon dan nhan biet Hoi Thanh chnh la b tch cu o. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, nhan ngay le knh thanh Tong o Ba-to-lo-me-o, chung con dang tien cua le nay e chuc tung ton vinh Chua. Xin nhan li thanh nhan chuyen cau ma ban n tr giup chung con. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cac Tong o,

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, la Thien Chua chung con, trong ngay le knh thanh Ba-to-lo-me-o tong o, chung con a lanh nhan b tch Thanh The la bao chng n cu o muon i. Xin cho b tch nay nang chung con bay gi va mai mai. Chung con cau xin...

 

Ngay 27 thang tam

Thanh n Mo-ni-ca

Le nh

Lay le chung cac thanh phu n,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, la ang an ui nhng ai sau kho. Chua a oai thng nhan li thanh Mo-ni-ca khoc than cau khan, cho con ba la Au-tinh c an nan tr lai cung Chua. Xin cung nhan li hai thanh chuyen cau, ma cho chung con biet thc tnh an nan hoi loi, e c Chua khoan hong th tha. Chung con cau xin...

 

Ngay 28 thang tam

Thanh Au-tinh, giam muc, tien s Hoi Thanh

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, xin khi day trong long Giao Hoi n Thanh Than Chua a ban cho thanh giam muc Au-tinh, e nh Thanh Than nung nau, chung con ch khat khao mot mnh Chua la nguon mach s khon ngoan ch thc, va ch tm kiem mot mnh Chua la Thien Chua Tnh Thng. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua t bi, trong khi c hanh b tch cu o, chung con tha thiet nai xin Chua cho b tch tnh yeu nay nen dau ch s hiep nhat va day lien ket oan tn hu chung con. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va tham d tiec thanh. Xin cho yen tiec nay thanh hoa chung con e chung con la nhng chi the cua c Kito, c mai mai gan bo vi ngi. Ngi hang song va hien tr muon i...

 

Ngay 29 thang tam

Thanh Gio-an Tay Gia b tram quyet

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a muon cho thanh Gio-an Tay Gia bao trc mau nhiem Con Chua sinh ra va chu chet. Xa thanh nhan a anh dung hi sinh v chan ly va chnh ao the nao, nay xin Chua cung cho chung con biet xa than lam chng cho Tin Mng nh vay. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin chap nhan le vat chung con dang va ban cho chung con song cuoc i ngay thang theo ng loi Chua, nh thanh Gio-an a rao giang ni hoang a ngay xa va a can am lam chng en giot mau cuoi cung. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni, moi luc, that la chnh ang, phai ao va sinh n cu o cho chung con, nh c Kito, Chua chung con. Chung con ca ngi nhng ky cong Chua a thc hien ni thanh Gio-an Tien Ho. Chua a thanh hien ngi va cho ngi c vinh d ac biet gia cac ngi the . Cha sinh ra ngi a nhay mng khi ang cu o tran gian ng en. Luc chao i ngi a em lai nhieu niem vui. Ngi la v ngon s duy nhat ch cho dan chung nhan ra c Kito la Chien Thien Chua en cu chuoc tran gian. Hn na, trong dong song Gio-an, ngi a lam phep ra cho ang thiet lap b tch thanh tay e thanh hoa moi ngi. Sau cung, ngi a san long chu chet e lam chng cho c Kito. V the, cung vi Trieu than thien quoc, chung con di tran gian luon ca tung Chua uy linh cao ca va khong ngng tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua la Chua chung con, chung con ang c hanh b tch Thanh The e knh nh ngay thanh Gio-an Tay Gia b tram quyet. Xin cho b tch nay va giup chung con ca tung viec ky dieu Chua a lam, va em lai cho chung con niem vui c hng nh n cu o. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page