Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phan Rieng Cac Thanh

Thang Gieng

 

Ngay 02 thang gieng

Thanh Ba-Xi-Li-O Va Thanh Ghe-Go-Ri-O Na-Di-En, Giam Muc, Tien S Hoi Thanh

Le nh

Ngay le chung cac thanh muc t: giam muc, hoac tien s Hoi Thanh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a lam cho Giao Hoi nen rang r nh gng sang va li giang day cua hai thanh Ba-xi-li-o va Thanh Ghe-go-ri-o. Xin cho chung con biet khiem nhng tm hieu chan ly cua Chua va het long yeu men em ra thc hanh. Chung con cau xin...

 

Ngay 05 thang gieng

Thanh Gio-an Neumann

 

Li nguyen nhap le

Lay Cha, Cha a keu goi thanh Giam Muc Gio-an Neumann, noi tieng v cong viec muc vu va long bac ai, e lanh ao dan Cha tai My Chau. Xin Cha cho chung con, nh li chuyen cau cua ngi, biet cham lo cong viec giao duc gii tre theo tinh than ao Chua Kito, va c vng manh nh long bac ai yeu thng, e khong ngng giup cho Giao Hoi c phat trien. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Cha ay long nhan hau t bi, xin oai thng nhn en le pham chung con dang len Cha tren ban th. Xin Cha cho chung con c nen giong hnh anh Con Cha la c Kito, nh Cha a cho thanh gio-an Neumann c bat chc ieu Ngi c hanh. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cac thanh muc t

 

Li nguyen hiep le

Lay Cha, chung con c tai tao khi chung con tham d e tng niem mau nhiem Con Cha chet va song lai. Chung con khan khoan nai xin Cha cho chung con c cam nghiem sc manh cua b tch nay theo gng thanh Gio-an Neumann va khong ngng hiep thong vi Giao Hoi nh moi giay hiep nhat va chan ly. Chung con cau xin...

 

Ngay 14 thang gieng

Chan Phuc Phe-ro Donders

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua la ang a to long t bi thng xot cach la lung oi vi nhng ngi phong cui ni chan phuc Phe-ro Donders. Xin Cha thng cho chung con biet noi gng ngi va da vao li chuyen cau cua ngi, ma thc hien nhng viec bac ai oi vi nhng ngi anh em b bo ri hn ca va nh vay co the phuc vu Cha ni nng ngi anh em o. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Cha, xin Cha vui long chap nhan le vat ma dan Cha tien dang. Khi chung con knh nh cong trnh tnh thng vo bien cua c Kito, xin cho chung con c ben vng tren con ng phung s Cha va phuc vu tha nhan, nh li chuyen cau cua chan phuc Phe-ro Donders. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Cha, chung con a c hng nhng hong an do nhiem tch sinh n cu o em lai. Chung con nai xin Cha cho chung con c thong phan vinh quang cua Cha, khi noi gng bac ai cua chan phuc Phe-ro Donders. Chung con cau xin...

 

Ngay 17 thang gieng

Thanh An-ton, Vien phu

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a cho Thanh An-ton, vien phu, song mot i phi thng trong sa mac e phung s Chua. Xin Chua nhan li ngi nguyen giup cau thay cho chung con biet quen mnh e mot niem yeu men Chua tren het moi s . Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin chap nhan cua le cac toi t Chua dang tren ban th e knh nh thanh An-ton. Xin ng e cua cai tran gian troi buoc chung con, nhng xin cho chung con c sung tuc v co Chua lam gia nghiep. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a cho chung con tm c sc manh ni ban tiec Thanh The. Xin cho chung con luon ap tan moi mu chc ke thu nh Chua a cho thanh An-ton ve vang chien thang, khi ng au vi quyen lc toi tam. Chung con cau xin...

 

Ngay 21 thang gieng

Thanh A-ne, trinh n, t ao

Le nh

Lay le chung cac thanh trinh n t ao.

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, Chua a chon nhng g the gian cho la yeu kem e ha nhuc nhng g hung manh. Hom nay chung con mng ky niem ngay thanh n A-ne t ao ve tri. Xin cho chung con hang noi gng thanh n ma gi vng c tin. Chung con cau xin...

 

Ngay 24 thang gieng

Thanh Phan-xi-co Xan, giam muc, tien s Hoi Thanh

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a cho Thanh Phan-xi-co Xan, giam muc, biet tr nen tat ca e hoa mnh vi moi ngi hau muon dan c n cu o. Xin cho chung con hang noi gng thanh nhan e lai biet het long phuc vu anh em, e lam chng long yeu thng nhan hau cua Chua. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin chap nhan cua le cu o chung con dang; v cua le nay, xin lay la yeu men cua Thanh Than ot nong tam hon chung con, nh xa Chua a dung ngon la ay thieu ot tam hon rat hien hau cua Thanh Phan-xi-co. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua toan nang, nh b tch chung con va lanh nhan, xin cho chung con i nay song hien lanh va bac ai nh Thanh Phan-xi-co, e mai sau c hng vinh quang tren tri. Chung con cau xin...

 

Ngay 25 thang gieng

Thanh Phao-lo Tr Lai

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a dung li rao giang cua Thanh PhaoLo Tong o e day do muon dan. Hom nay mng ky niem ngay thanh nhan tr lai tin theo c Kito, xin cho chung con hang noi theo gng thanh nhan e lai ma tien en gan Chua va tr nen chng nhan cua Tin Mng. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con dang len Chua cua le nay, xin Chua thng chap nhan. Nguyen xin Thanh Than Chua tuon o anh sang c tin vao long chung con, nh xa Ngi van soi sang Thanh Phao-Lo Tong o, e thanh nhan loan truyen vinh quang Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung tong o

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua la Thien Chua chung con, xin cho b tch chung con va lanh nhan ot la yeu men trong long chung con, nh xa thanh Phao-lo tong o a nh la yeu men o ma xa than lo lang cho tat ca cac giao oan. Chung con cau xin...

 

Ngay 26 thang gieng

Thanh Ti-mo-the va thanh Ti-to, giam muc

Le nh

Lay le chung cac thanh muc t, giam muc

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban cho hai thanh Ti-mo-the va Ti-to, nhng c tnh xng bac tong o. Xin nhan li cac thanh nhan cau thay nguyen giup ma ban cho chung con khi con i nay biet song ngay lanh va thanh thien, hau xng ang at ti que tri. Chung con cau xin...

 

Ngay 28 thang gieng

Thanh To-ma A-qui-no, linh muc, tien s Hoi Thanh

Le nh

Lay le chung cac thanh tien s Hoi Thanh, hoac cac thanh muc t,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a lam cho Thanh To-ma tr nen mot bac thay loi lac v a ban cho ngi long tha thiet song cuoc i thanh thien va hang say giang day ao ly cao sieu. Xin Chua thng m long soi tr e chung con ngay cang hieu biet ieu ngi day va ra cong bat chc viec ngi lam. Chung con cau xin...

 

Ngay 31 thang gieng

Thanh Gio-an Bot-co, linh muc

Le nh

Lay le chung cac thanh muc t

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a cho xuat hien trong Hoi Thanh mot ngi cha va mot bac thay cua gii thanh thieu nien la thanh linh muc Gio-an Bot-co. Xin Chua cung ot la yeu men trong long chung con e chung con biet phung s mot mnh Chua va lo cho anh em c cu o. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page