Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Dp C Hanh B Tch Thanh Tay

 

Dp C Hanh B Tch Thanh Tay

Khong dung trong cac chua nhat mua vong, chay, phuc sinh, cac le trong th t le tro va suot ca tuan thanh.

 

Li nguyen nhap le

Lay Cha nhan t, Cha mi goi chung con cung vi OBACE T... tham d mau nhiem c Ki-to Con Cha chu chet va song lai. Xin cho chung con ngay cang ci m on nhan sc song mi, o la sc song Thanh Than ban cho nhng ngi c Cha nhan lam con khi cho ho tai sinh nh b tch Thanh Tay. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, cung vi cua le Hoi Thanh ang dang tien Chua ay, xin Chua thng chap nhan nhng ngi a c Chua cho gia nhap oan dan t te, nhng ngi nh b tch Thanh Tay (va Then Sc) a tr nen hnh anh song ong cua c Ki-to. Cua le nhng ngi nay tien dang cung la cua le cua c Ki-to Con Chua. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Khi dung kinh ta n II, sau y cau cho c Thanh Cha, oc nh sau:

 

Thanh tay ngi ln

Lay Cha, xin nh en Hoi Thanh Cha lan rong khap hoan cau, va lam cho Hoi Thanh nen hoan hao ve c men, trong niem hiep thong vi c Thanh Cha T... c Cha T... Giam Muc giao phan chung con va toan the hang giao s.

Lay Cha, xin nh en (nhng) anh (ch) em T... (vaT...) hom nay, nh b tch Thanh Tay (va Them Sc) c on nhan vao gia nh Cha. Xin cho (nhng) ngi anh (ch) em tan tong nay em het long tin ma can am bc theo Chua Ki-to.

 

Thanh tay tre em

Lay Cha, xin nh en (cac) em T... (va T...) hom nay nh b tch Thanh Tay, c on nhan vao gia nh Cha. Xin cho ten (cac) em c ghi vao so trng sinh.

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a cho chung con tm c sc manh nh b tch Mnh va Mau c Ki-to. c chi Than Kh cua Ngi lam cho chung con ln len trong tnh huynh e, va nh long bac ai ngay mot song ong hn, chung con se at ti tam voc vien man cua nhiem the c Ki-to Con Chua. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page