Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh T ao

 

Mot thanh t ao

ngoai mua phuc sinh

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang va nhan hau, Chua a cho thanh t ao T... vt qua bao nhieu cc hnh au n. Hom nay mng ky niem ngay chien thang cua ngi, chung con nai xin Chua ban n tr giup khien ba thu, dau gian ngoa quy quyet, cung khong sao thang noi chung con. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin o tran an phuc ma thanh hoa nhng le vat nay va xin ot len trong long chung con chnh ngon la yeu men xa a lam cho thanh T... lt thang moi cc hnh the xac e trung thanh vi Chua mai en cung. Chung con cau xin...

 

Hoac:

Lay Chua, xin chap nhan cua le chung con dang trong ngay le thanh T... t ao. c chi cua le nay cung c Chua coi trong nh xa Chua a tng coi trong cai chet cua thanh nhan. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va thong hiep vi Mnh va Mau c Kito. c g chung con nh o ma tm c sc manh tinh than xa a lam cho thanh T t ao thang moi gian kho e trung thanh vi Chua mai en hi th cuoi cung. Chung con cau xin...

 

Mot thanh t ao

trong mua phuc sinh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua lam cho Hoi Thanh choi ngi rc r khi ban vong hoa chien thang cho thanh T., v t ao anh hung. Xa ngi a theo c Kito tren con ng thap gia, nay xin Chua cung giup chung con doi theo vet chan ngi e muon i c hng phuc vinh quang. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, nhan ngay le knh thanh T t ao, xin thng nhan cua le chung con dang e ta toi va ngi khen Chua. V le te nay, xin tha th toi loi chung con, va giup chung con hang biet cam ta Chua. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va han hoan lanh nhan banh bi tri e mng thanh T t ao. Trong tiec thanh nay, chung con va tuyen xng c Kito a chu chet, xin cho chung con c cung cac thanh t ao chia se vinh quang vi ang a phuc sinh. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Trinh N T ao

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, hang nam Chua cho chung con c hoan hy mng le thanh T... (va thanh T...), v thanh (nhng v) a neu cao gng trinh khiet va ch can trng. Hom nay, v cong c cua (cac) thanh n, xin Chua cung ban n tr giup chung con. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con dang tien Chua cua le nay e mng thanh T... (va thanh T...) t ao. Cui xin Chua oai thng chap nhan nh xa Chua a chap nhan le te cua (cac) thanh nhan khi (cac) ngai hy sinh mang song mnh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a ban cho thanh T... (va thanh T...) n song i trinh khiet va phuc t ao anh hung. Xin cho tiec thanh chung con va tham d tang them sc manh cho chung con, nh o, chung con se co u kha nang thang moi s d i nay va c chiem ngng nhan thanh Chua i sau. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page