RABBOUNI

120 lôøi nguyeän cuûa baïn treû Vieät Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan
& Ban Tre Vietnam

(C) Copyright 1999. Taùc giaû giöõ baûn quyeàn.
Caäp Nhaät Hoùa töø Taäp Saùch ABBA : 80 lôøi nguyeän cuûa baïn treû Vieät Nam

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page