Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


LÔØI NOÙI ÑAÀU

Naêm 1997 laø naêm ñaàu tieân cuûa giai ñoaïn hai trong vieäc chuaån bò naêm thaùnh 2000. Chuû ñeà cuûa naêm 1997 laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Ngaøi laø Ñaáng Cöùu Ñoä duy nhaát cuûa traàn gian, hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi (Dt 13,8). Noäi dung hoïc hoûi cuûa naêm nay bao goàm:

Taäp giaùo lyù toùm löôïc naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu hoïc hoûi noùi treân.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page