Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Laø
Göông Maãu Caàu Nguyeän Cho Ta

1. H. Chuùa Gieâsu soáng vôùi Chuùa Cha theá naøo?
T.
Chuùa Gieâsu soáng raát gaén boù vôùi Chuùa Cha. Ngaøi luoân öu tieân daønh thôøi giôø ñeå caàu nguyeän thaân maät vôùi Chuùa Cha.

2. H. Chuùa Gieâsu caàu nguyeän luùc naøo?
T.
Chuùa Gieâsu caàu nguyeän moïi luùc moïi nôi, ñaëc bieät laø saùng sôùm, chieàu toái vaø tröôùc khi laøm baát cöù coâng vieäc gì.

3. H. Chuùa Gieâsu caàu nguyeän ñeå laøm gì?
T.
Ñeå luoân soáng keát hieäp maät thieát vôùi Chuùa Cha, vaø ñeå laéng nghe yù Chuùa Cha maø ñeïp loøng Ngaøi trong heát moïi söï.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page