Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Böôùc Theo Chuùa Gieâsu

1. H. Ngöôøi moân ñeä Chuùa Kitoâ soáng theo tinh thaàn naøo?
T.
Soáng theo tinh thaàn Baøi Giaûng Treân Nuùi, ñöôïc goàm toùm trong Taùm Moái Phuùc Thaät laø:
- Thöù nhaát: Phuùc thay ai coù taâm hoàn ngheøo khoù, vì Nöôùc Trôøi laø cuûa hoï.
- Thöù hai: Phuùc thay ai hieàn laønh, vì Chuùa daønh ñaát höùa cho hoï.
- Thöù ba: Phuùc thay ai khoùc than, vì seõ ñöôïc uûi an.
- Thöù boán: Phuùc thay ai khao khaùt soáng ñôøi chính tröïc, vì seõ ñöôïc daï no loøng.
- Thöù naêm: Phuùc thay ai bieát xoùt thöông ngöôøi, vì chính mình seõ ñöôïc xoùt thöông.
- Thöù saùu: Phuùc thay ai coù loøng trong saïch, vì seõ ñöôïc ngaém nhìn Thieân Chuùa.
- Thöù baûy: Phuùc thay ai xaây döïng hoøa bình, vì seõ ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa.
- Thöù taùm: Phuùc thay ai bò ñôøi ngöôïc ñaõi, maø vaãn soáng chính tröïc ngay laønh, vì Nöôùc Trôøi ñaõ daønh cho hoï.

2. H. Taùm moái phuùc thaät noùi leân ñieàu gì?
T.
Taùm moái phuùc thaät moâ taû cho ta khuoân maët Chuùa Kitoâ, vaø con ñöôøng Ngaøi ñaõ ñi, ñeå ta noi göông maø neân gioáng Ngaøi.

3. H. Taùm moái phuùc thaät coøn nhaéc ta ñieàu gì nöõa?
T.
Taùm moái phuùc thaät nhaéc ta nhôù raèng, haïnh phuùc ñích thaät vaø cuoái cuøng cuûa con ngöôøi laø chính Thieân Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page