Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa

1. H. Khi baét ñaàu cuoäc ñôøi coâng khai, Chuùa Gieâsu ñaõ laøm gì?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán soâng Gioñan chòu pheùp röûa cuûa oâng Gioan ñeå noùi leân 3 ñieàu naøy:
- Moät laø: Ngaøi muoán lieân ñôùi vôùi loaøi ngöôøi toäi loãi ñeå cöùu chuoäc hoï.
- Hai laø: Ngaøi chaáp nhaän con ñöôøng ñau khoå cuûa Ngöôøi Toâi Trung.
- Ba laø: Ngaøi thaùnh hoùa gioøng nöôùc röûa toäi vaø seõ ban Thaùnh Thaàn ñeå thöïc hieän cuoäc saùng taïo môùi cho ta.

2. H. Khi Ñöùc Gieâsu chòu pheùp röûa, Chuùa Cha ñaõ laøm gì?
T.
Chuùa Cha ñaõ toû cho thaáy Ñöùc Gieâsu coù ñaày traøn Thaùnh Thaàn ñeå thöïc hieän Tin Möøng cöùu ñoä.

3. H. Tin Möøng Chuùa Gieâsu cho ta bieát ñieàu gì?
T.
Tin Möøng Chuùa Gieâsu cho ta bieát Thieân Chuùa laø Cha yeâu thöông ta, muoán cho ta laøm con caùi Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page