Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Laø
Lôøi Cuûa Thieân Chuùa Noùi Vôùi Ta

1. H. Thieân Chuùa ñích thaân toû baøy cho ta ñieàu gì?
T.
Thieân Chuùa ñích thaân toû baøy cho ta chính baûn thaân Thieân Chuùa vaø chöông trình cuûa Ngaøi muoán cöùu vôùt ta trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, laø lôøi cuûa Thieân Chuùa. Ñoù laø maëc khaûi cuûa Thieân Chuùa.

2. H. Maëc khaûi cuûa Thieân Chuùa ñöôïc löu truyeàn cho ta nhö theá naøo?
T.
Kinh Thaùnh vaø Thaùnh Truyeàn laøm thaønh kho taøng Maëc Khaûi cuûa Thieân Chuùa, vaø ñöôïc trao phoù cho Hoäi Thaùnh gìn giöõ vaø löu truyeàn cho ta qua moïi theá heä.

3. H. Kinh Thaùnh laø gì?
T.
Kinh Thaùnh laø saùch ghi cheùp maëc khaûi cuûa Thieân Chuùa döôùi söï linh höùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Kinh Thaùnh chia laøm hai phaàn: Cöïu Öôùc coù 46 cuoán vaø Taân Öôùc 27 cuoán. Taâm ñieåm cuûa Kinh Thaùnh laø 4 cuoán Tin Möøng, noùi veà cuoäc ñôøi vaø lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu.

4. H. Thaùnh Truyeàn laø gì?
T.
Thaùnh Truyeàn laø gia saûn cuoäc soáng ñöùc tin chöùa ñöïng maëc khaûi cuûa Thieân Chuùa, maø töø nhöõng theá kyû ñaàu Hoäi Thaùnh ñaõ truyeàn laïi cho ta.

5. H. Kinh Thaùnh coù caàn cho ñôøi soáng chuùng ta khoâng?
T.
Raát caàn, vì "khoâng bieát Kinh Thaùnh laø khoâng bieát Chuùa Kitoâ". Bôûi theá, ta phaûi sieâng naêng ñoïc, suy gaãm vaø ñem ra thöïc haønh (x. Mt 7,26).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page