Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu
Trong Gia Ñình Nazareùt

1. H. Chuùa Gieâsu sinh tröôûng ôû ñaâu?
T.
Chuùa Gieâsu sinh ra ôû Beâlem vaø lôùn leân taïi Nazareùt.

2. H. Taïi Nazareùt Chuùa Gieâsu ñaõ soáng theá naøo?
T.
Ngaøi ñaõ soáng bình thöôøng nhö chuùng ta: vaâng phuïc cha meï, yeâu thöông ngöôøi xung quanh, tuaân giöõ leà luaät Thieân Chuùa vaø chaêm chæ laøm vieäc.

3. H. Vì sao Con Thieân Chuùa laïi muoán soáng caûnh ñôøi thöôøng nhö chuùng ta?
T.
Vì Ngaøi muoán chuùng ta keát hieäp vôùi Ngaøi baèng chính cuoäc soáng thöôøng ngaøy cuûa chuùng ta trong töøng giaây phuùt hieän taïi.

4. H. Giaây phuùt hieän taïi ta ñang soáng quan troïng nhö theá naøo?
T.
Heát söùc quan troïng, vì ñoù laø giaây phuùt thuoäc quyeàn quyeát ñònh cuûa ta, laø dòp ñeå chöùng toû loøng ta yeâu Chuùa, vaø chính giaây phuùt naøy ñang deät neân ñôøi ta tröôùc maët Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page