Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Seõ Trôû Laïi
Trong Vinh Quang

1. H. Chuùa Gieâsu leân trôøi, Ngaøi coù boû chuùng ta khoâng?
T.
Khoâng, Ngaøi vaãn ôû vôùi ta trong Hoäi Thaùnh nhö lôøi Ngaøi ñaõ noùi: "Naøy Ta ôû vôùi caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá".

2. H. Ngaøy taän theá laø ngaøy naøo?
T.
Laø ngaøy taän cuøng cuûa theá gian, luùc Chuùa Gieâsu trôû laïi trong vinh quang ñeå phaùn xeùt chung heát moïi ngöôøi, vaø cho moïi söï ñöôïc hoaøn thaønh trong trôøi môùi ñaát môùi.

3. H. Phaùn xeùt chung vaø phaùn xeùt rieâng khaùc nhau theá naøo?
T.
Phaùn xeùt rieâng laø vieäc phaùn xeùt töøng ngöôøi lieàn sau khi cheát, rieâng linh hoàn ta vôùi Chuùa. Coøn phaùn xeùt chung laø vaøo ngaøy taän theá, caû linh hoàn vaø xaùc, ñöôïc Chuùa Gieâsu thöôûng phaït coâng khai tröôùc maët moïi ngöôøi.

4. H. Trôøi môùi ñaát môùi laø gì?
T.
Laø söï hoaøn taát ôn cöùu ñoä treân chính vuõ truï vaät chaát trong ngaøy taän theá, laø söï hoaøn thaønh Nöôùc Thieân Chuùa, trong ñoù moïi loaøi moïi vaät ñaït tôùi cuøng ñích cuûa mình, laø ñöôïc ñôøi ñôøi hieäp thoâng vaøo söï soáng cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page