Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Tænh Thöùc Chôø Ñôïi
Chuùa Gieâsu Trôû Laïi

1. H. Taïi sao giai ñoaïn chuùng ta soáng ñöôïc goïi laø thôøi cuoái cuøng?
T.
Boûi vì vieäc Chuùa Gieâsu soáng laïi vaø leân trôøi ñaõ laø bieán coá lôùn nhaát neân ta khoâng coøn phaûi mong chôø ñieàu gì khaùc ngoaøi vieäc Ngaøi ñeán hoaøn taát lòch söû trong ngaøy cuoái cuøng.

2. H. Tröôùc ngaøy Chuùa Kitoâ ñeán trong vinh quang, caùc tín höõu seõ gaëp phaûi ñieàu gì?
T.
Caùc tín höõu seõ bò thöû thaùch naëng neà veà ñöùc tin vaø loøng meán, vì coù nhöõng lyù thuyeát sai laàm löøa gaït caùch tinh vi vaø vì toäi loãi traøn lan treân khaép theá giôùi.

3. H. Ta caàn phaûi laøm gì ñeå ñöùng vöõng tröôùc caùc thöû thaùch?
T.
Ta caàn tænh thöùc trong hoaùn caûi, hy sinh vaø caàu nguyeän.

4. H. Ñeå chôø ngaøy Chuùa trôû laïi, ta phaûi laøm gì?
T.
Ta phaûi theo ôn Chuùa Thaùnh Thaàn maø ra söùc laøm ba vieäc naøy:
- Moät laø soáng xöùng ñaùng con caùi Cha treân trôøi,
- Hai laø laøm cho moïi ngöôøi nhaän bieát Thieân Chuùa, vaø yeâu thöông nhau hôn,
- Ba laø xaây döïng theá giôùi naøy toát ñeïp hôn, ñeå ñoùn möøng Chuùa Gieâsu ngöï ñeán.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page