Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chia Seû Hoàng AÂn Ñöùc Tin
Cho Moïi Ngöôøi

1. H. Rao giaûng Tin Möøng cuûa Chíua Gieâsu ñeå laøm gì?
T.
Ñeå laøm cho moïi ngöôøi neân moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu, nghóa laø yeâu meán Ngaøi, soáng theo lôøi Ngaøi daïy, coäng taùc vôùi Ngaøi vaø giôùi thieäu Ngaøi cho ngöôøi khaùc.

2. H. Vì sao ta phaûi rao giaûng Tin Möøng?
T.
Ta phaûi rao giaûng Tin Möøng vì ba leõ naøy:
- Moät laø vì khi ta chòu pheùp röûa toäi, Chuùa Gieâsu ñaõ trao traùch nhieäm aáy cho ta,
- Hai laø vì loøng bieát ôn Thieân Chuùa hoái thuùc ta chia seû cho ngöôøi khaùc, hoàng aân ñöùc tin Ngaøi ñaõ ban cho ta,
- Ba laø vì yeâu thöông anh em, ta muoán hoï cuøng ñöôïc chia seû haïnh phuùc laøm con Thieân Chuùa vôùi ta.

3. H. Phaûi trình baøy Tin Möøng caùch naøo?
T.
Phaûi trình baøy Tin Möøng theo caùch cuûa Chuùa Gieâsu, nghóa laø phaûi quan taâm ñeán nhöõng lo aâu, nhöõng coâng vieäc vaø nhöõng khoù khaên cuûa moãi ngöôøi, ñeå ñöa hoï ñeán vôùi Ngaøi laø nguoàn an uûi vaø söùc maïnh.

4. H. Phaûi rao giaûng Tin möøng ôû ñaâu?
T.
ÔÛ moïi nôi, caùch rieâng laø chính nôi ta ñang soáng vaø laøm vieäc.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page