Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Con Thieân Chuùa Ñaõ Nhaäp Theå
Trong Loøng Trinh Nöõ Maria

1. H. Thieân Chuùa ñaõ cho Con Ngaøi nhaäp theå nhö theá naøo?
T.
Thieân Chuùa ñaõ duøng quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn, cho Ñöùc Maria mang thai, sinh Ñaáng Cöùu Theá maø vaãn coøn ñoàng trinh.

2. H. Vieäc Ñöùc Maria mang thai Ñaáng Cöùu Theá maø vaãn coøn ñoàng trinh muoán noùi leân ñieàu gì?
T.
Vieäc aáy muoán noùi raèng Chuùa Gieâsu vöøa laø ngöôøi thaät, vì ñaõ sinh bôûi moät ngöôøi nöõ, vöøa laø Thieân Chuùa thaät, vì Ngaøi chæ coù moät mình Thieân Chuùa laø Cha.

3. H. Vì sao Hoäi Thaùnh tuyeân xöng Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa?
T.
Vì Ñaáng Meï cöu mang vaø sinh ra thaät söï laø Thieân Chuùa: Ñoù laø Con Moät cuûa Chuùa Cha, vaø laø Ngoâi Hai Thieân Chuùa xuoáng theá laøm ngöôøi.

4. H. Thieân Chuùa ñaõ ban cho Ñöùc Maria nhöõng ôn naøo ñeå baø xöùng ñaùng laø Meï cuûa Con Thieân Chuùa?
T.
Thieân Chuùa ñaõ gìn giöõ Meï khoûi moïi toäi loãi, keå caû toäi toå toâng, vaø ñöôïc sinh Chuùa Gieâsu maø vaãn troïn ñôøi ñoàng trinh.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page