Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Gia Ñình Laø Hoäi Thaùnh Nhoû

1. H. Vì sao gia ñình Kitoâ Höõu ñöôïc goïi laø "Hoäi Thaùnh taïi gia"?
T.
Vì cuõng nhö Hoäi Thaùnh, gia ñình laø coäng ñoaøn aân suûng vaø caàu nguyeän, laø tröôøng daïy caùc ñöùc tính nhaân baûn vaø sieâu nhieân, vaø laø coäng ñoaøn truyeàn giaùo.

2. H. Laø moät Hoäi Thaùnh nhoû, gia ñình Kitoâ Höõu coù söù maïng gì?
T.
Coù söù maïng soáng ñuùng baûn chaát cuûa mình, laø coäng ñoaøn yeâu thöông, hôïp nhaát vaø thaùnh thieän ñeå laøm daáu chæ loan baùo Nöôùc Thieân Chuùa giöõa traàn gian.

3. H. Ñeå soáng ñuùng baûn chaát cuûa mình, gia ñình Kitoâ Höõu caàn laøm gì?
T.
Gia ñình Kitoâ Höõu phaûi noi göông gia ñình Nazareùt, hoïc soáng quaûng ñaïi, hieàn laønh, khieâm nhöôøng, phuïc vuï vaø caàu nguyeän.

4. H. Gia ñình Kitoâ Höõu tham gia vieäc truyeàn giaùo theá naøo?
T.
Moãi gia ñình phaûi soáng coâng bình baùc aùi vôùi moïi ngöôøi, tích cöïc tham gia caùc sinh hoaït giaùo xöù, vaø coù phöông höôùng truyeàn giaùo cho gia ñình mình.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page