Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Bí Tích Hoân Phoái

1. H. Bí Tích Hoân Phoái laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå keát hôïp hai ngöôøi tín höõu, moät nam moät nöõ, thaønh vôï choàng tröôùc maët Thieân Chuùa vaø Hoäi Thaùnh, ñoàng thôøi ban cho hoï ôn chu toaøn caùc traùch nhieäm aáy.

2. H. Hoân nhaân coâng giaùo coù muïc ñích naøo?
T.
Hoân nhaân coâng giaùo coù hai muïc ñích naøy:
- Moät laø vôï choàng yeâu thöông boå tuùc cho nhau,
- Hai laø coäng taùc vôùi Thieân Chuùa trong vieäc sinh saûn, vaø giaùo duïc con caùi theo luaät Chuùa vaø Hoäi Thaùnh.

3. H. Bí tích hoân phoái ñöôïc thöïc hieän qua daáu chæ naøo?
T.
Qua söï öng thuaän vaø lôøi cam keát cuûa hai ngöôøi keát hoân tröôùc maët vò ñaïi dieän cuûa Hoäi Thaùnh, ñeå nhaän nhau laøm vôï choàng suoát ñôøi.

4. H. Chuùa Gieâsu daïy gì veà bí tích hoân phoái?
T.
Chuùa Gieâsu daïy nhöõng ngöôøi ñaõ keát hoân phaûi giöõ moät vôï moät choàng vaø chung thuûy yeâu thöông nhau suoát ñôøi.

5. H. Chuùa Gieâsu ban nhöõng ôn gì qua bí tích hoân phoái?
T.
Ngaøi ban Thaùnh Thaàn lieân keát hai ngöôøi neân moät, ban nhieàu ôn rieâng ñeå cuûng coá tình yeâu cuûa hoï, giuùp hoï neân thaùnh trong ñôøi soáng vôï choàng, trong söï sinh saûn vaø nuoâi daïy con caùi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page