Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Bí Tích Truyeàn Chöùc Thaùnh

1. H. Coù bí tích naøo giuùp caùc tín höõu tham döï vaøo chöùc vuï tö teá cuûa Chuùa Kitoâ khoâng?
T.
Coù hai bí tích naøy:
- Moät laø bí tích Röûa Toäi laøm cho caùc tín höõu tham döï chöùc tö teá chung,
- Hai laø bí tích Truyeàn Chöùc Thaùnh laøm cho nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn tham döï vaøo chöùc tö teá thöøa taùc ñeå phuïc vuï daân Chuùa.

2. H. Bí tích truyeàn chöùc thaùnh laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå thaùnh hieán nhöõng ngöôøi ñöôïc Ngaøi tuyeån choïn, vaø giao cho thi haønh caùc taùc vuï thaùnh, ñoàng thôøi ban ôn cho hoï soáng xöùng ñaùng maø chu toaøn chöùc vuï mình. Chöùc thaùnh goàm ba baäc laø: giaùm muïc, linh muïc vaø phoù teá.

3. H. Trong bí tích truyeàn chöùc thaùnh, Chuùa Gieâsu trao cho ngöôøi laõnh nhaän nhöõng quyeàn naøo?
T.
Chuùa Gieâsu trao cho hoï ba quyeàn naøy:
- Moät laø rao giaûng Lôøi Chuùa,
- Hai laø teá leã vaø ban caùc bí tích,
- Ba laø höôùng daãn vaø phuïc vuï Daân Chuùa.

4. H. Bí tích truyeàn chöùc thaùnh goàm nhöõng baäc naøo vaø nhöõng ai ñöôïc laõnh nhaän?
T.
Bí tích Truyeàn Chöùc Thaùnh goàm ba baäc naøy laø Giaùm Muïc, Linh Muïc vaø Phoù Teá, vaø chæ nhöõng ngöôøi nam ñaõ ñöôïc röûa toäi, ñöôïc Thieân Chuùa keâu goïi, coù ñuû ñieàu kieän theo luaät Hoäi Thaùnh, thì môùi ñöôïc laõnh nhaän bí tích naøy.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page