Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Bí Tích Xöùc Daàu Beänh Nhaân

1. H. Bí tích Xöùc Daàu laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå ban ôn naâng ñôõ beänh nhaân vaø ngöôøi giaø yeáu, veà phaàn hoàn vaø phaàn xaùc.

2. H. Bí tích xöùc daàu giuùp ñôõ phaàn hoàn beänh nhaân theá naøo?
T.
Bí tích naøy giuùp ñôõ beänh nhaân:
- moät laø ñöôïc keát hôïp vôùi cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Kitoâ, ñeå sinh ôn ích cho chính mình vaø cho Hoäi Thaùnh,
- hai laø ñöôïc ôn an uûi vaø can ñaûm, ñeå ñoùn nhaän ñau khoå vì loøng yeâu meán Chuùa,
- ba laø ñöôïc tha thöù caùc toäi loãi, neáu beänh nhaân khoâng kòp laõnh bí tích giao hoøa,
- boán laø ñöôïc bình an ñeå saün saøng böôùc vaøo cuoäc soáng ñôøi ñôøi.

3. H. Bí tích xöùc daàu giuùp ñôõ phaàn xaùc beänh nhaân theá naøo?
T.
Neáu Chuùa muoán thì bí tích naøy cuõng laøm cho beänh nhaân khoûe maïnh laïi.

4. H. Khi naøo thì neân xin laõnh nhaän bí tích xöùc daàu?
T.
Khi ngöôøi tín höõu laâm beänh naëng, hoaëc gaëp caûnh nguy töû cuõng nhö khi bò yeáu lieät vì tuoåi giaø, thì neân môøi linh muïc tôùi ban bí tích xöùc daàu cho hoï. Moãi khi beänh naëng thì ñöôïc laõnh bí tích xöùc daàu moät laàn, vaø neáu beänh trôû neân nguy kòch thì coù theå xin laõnh nhaän theâm.

5. H. Ñöôïc laõnh bí tích xöùc daàu maáy laàn?
T.
Moãi khi beänh naëng thì ñöôïc laõnh bí tích xöùc daàu moät laàn.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page