Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ñeàn Toäi Vaø AÂn Xaù

1. H. Vieäc ñeàn toäi coù yù nghóa gì?
T.
Vieäc ñeàn toäi nhaèm buø ñaép phaàn naøo nhöõng thieät haïi do toäi loãi gaây ra. Vieäc ñeàn toäi cuõng cho ta ñöôïc dòp chung phaàn ñau khoå vôùi Chuùa Kitoâ, vaø trôû neân gioáng Ngaøi laø Ñaáng ñaõ ñeàn toäi thay cho ta.

2. H. Ngoaøi vieäc xöng toäi coøn coù nhöõng hình thöùc saùm hoái naøo?
T.
Ngoaøi vieäc xöng toäi, Hoäi Thaùnh coøn nhaán maïnh ñeán ba hình thöùc saùm hoái naøy laø: aên chay, caàu nguyeän vaø laøm phuùc boá thí.

3. H. AÂn xaù laø gì?
T.
Laø söï tha thöù ta nhaän ñöôïc töø kho taøng caùc coâng ôn cuûa Chuùa Gieâsu vaø caùc thaùnh, do Hoäi Thaùnh ban phaùt, ñeå xoùa boû nhöõng hình phaït ta coøn phaûi chòu sau khi toäi ñaõ ñöôïc tha.

4. H. Coù maáy thöù aân xaù?
T.
Coù hai thöù aân xaù:
- moät laø ôn ñaïi xaù, tha toaøn phaàn caùc hình phaït,
- hai laø ôn tieåu xaù, tha moät phaàn hình phaït maø thoâi.

5. H. Muoán höôûng ôn ñaïi xaù ta phaûi laøm gì?
T.
Phaûi laøm nhöõng vieäc Hoäi Thaùnh daïy vaø quyeát taâm hoaùn caûi baèng caùch döùt khoaùt vôùi toäi loãi, röôùc leã vaø caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo Hoaøng.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page