Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Vieäc Xöng Toäi

1. H. Xöng toäi laø gì?
T.
Xöng toäi laø thaønh taâm thuù nhaän caùc toäi mình ñaõ phaïm vôùi linh muïc ñaïi dieän Chuùa Kitoâ.

2. H. Phaûi xöng toäi theá naøo?
T.
Phaûi xöng caùch thaønh thaät, roõ raøng, khoâng ñöôïc giaáu moät toäi troïng naøo, vì giaáu toäi troïng laø chöa thaät loøng aên naên, vaø do ñoù, khoâng ñaùng ñöôïc tha toäi naøo caû.

3. H. Coøn toäi nheï thì sao?
T.
Toäi nheï khoâng buoäc xöng, nhöng khuyeân neàn xöng ñeå laõnh nhaän ôn tha thöù vaø giuùp xa laùnh caùc dòp toäi.

4. H. Coù khi naøo ta ñöôïc tha toäi maø khoâng phaûi keå caùc toäi ra khoâng?
T.
Khi linh muïc giaûi toäi taäp theå, ta khoâng xöng caùc toäi ra, nhöng ñeå quyeát taâm chöøa caûi toäi loãi, thì trong laàn xöng toäi rieâng tieáp ñoù, ta caàn nhaéc laïi caùc toäi troïng ñaõ ñöôïc tha trong laàn giaûi toäi taäp theå aáy.

5. H. Khi quaù laâu ngaøy khoâng sao tìm ñöôïc linh muïc ñeå xöng toäi thì phaûi laøm gì?
T.
Phaûi aên naên thoáng hoái vaø quyeát taâm chöøa toäi, roài ra söùc soáng ñaïo toát hôn.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page