Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Xeùt Mình Vaø AÊn Naên Toäi

1. H. Khi ñi xöng toäi ta caàn laøm nhöõng vieäc gì?
T.
Ta caàn laøm 5 vieäc naøy:
- moät laø xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn soi saùng,
- hai laø xeùt mình,
- ba laø aên naên doác loøng chöøa toäi,
- boán laø xöng toäi,
- naêm laø laøm vieäc ñeàn toäi.

2. H. Khi ñi xöng toäi, ta xeùt mình theá naøo?
T.
Ta nhôù laïi töø khi xöng toäi laàn tröôùc tôùi nay ñaõ phaïm nhöõng toäi gì, moãi toäi maáy laàn vaø nhöõng tröôøng hôïp laøm cho toäi theâm naëng hôn.

3. H. Ta caên cöù vaøo ñaâu ñeå xeùt mình?
T.
Ta coù theå nhôø vaøo löông taâm maø xeùt mình theo loøng yeâu meán ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi ngöôøi khaùc, hoaëc xeùt theo kinh caûi toäi baûy moái coù baûy ñöùc, kinh 10 ñieàu raên Ñöùc Chuùa Trôøi vaø saùu ñieàu raên.

4. H. AÊn naên doác loøng chöøa toäi laø gì?
T.
AÊn naên doác loøng chöøa toäi laø thaät loøng thoáng hoái, vì ñaõ phaïm toäi maát loøng Chuùa vaø quyeát taâm chöøa caûi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page