Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu
Laäp Bí Tích Giaûi Toäi

1. H. Bí tích Giaûi Toäi laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå tha caùc toäi ta phaïm töø khi laõnh bí tích röûa toäi veà sau, haàu ñöa ta trôû laïi hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa vaø Hoäi Thaùnh.

2. H. Ai coù quyeàn tha toäi?
T.
Chæ moät mình Thieân Chuùa môùi coù quyeàn tha toäi. Chuùa Gieâsu laø Thieân Chuùa neân Ngaøi cuõng coù quyeàn tha toäi, vaø Ngaøi ñaõ ban quyeàn aáy cho Hoäi Thaùnh.

3. H. Nhöõng ai trong Hoäi Thaùnh ñöôïc quyeàn tha toäi?
T.
Caùc giaùm muïc vaø linh muïc. Caùc ngaøi ñaïi dieän Chuùa Kitoâ vaø Hoäi Thaùnh, cho neân khi ta xöng toäi vôùi caùc ngaøi, chính laø xöng toäi vôùi Chuùa qua Hoäi Thaùnh.

4. H. Bí tích giaûi toäi ñem laïi cho ta nhöõng ôn ích naøo?
T.
Ñem laïi cho ta nhöõng ôn naøy:
- moät laø ñöôïc tha thöù toäi loãi, ñöôïc giao hoøa vôùi Thieân Chuùa vaø Hoäi Thaùnh,
- hai laø ñöôïc tha khoûi aùn phaït ñôøi ñôøi do caùc toäi troïng gaây neân,
- ba laø ñöôïc bình an trong loøng, vaø ñöôïc theâm söùc maïnh ñeå chieán thaéng toäi loãi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page