Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Yeâu Thöông
Nhöõng Ngöôøi Toäi Loãi

1. H. Qua lôøi giaûng daïy, Chuùa Gieâsu toû cho bieát Ngaøi laø ai?
T.
Chuùa Gieâsu toû cho bieát Ngaøi laø vò muïc töû nhaân laønh. Ngaøi ñeán ñeå cho chieân ñöôïc soáng vaø ñöôïc soáng doài daøo.

2. H. Chuùa Gieâsu toû loøng yeâu thöông ñoái vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi nhö theá naøo?
T.
Ngaøi thöôøng ñeán gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi hoï nhö nhöõng ngöôøi baïn, ñeå giuùp hoï nhaän ra tình thöông cuûa Thieân Chuùa, maø hoaùn caûi ñôøi soáng, haàu ñoùn nhaän ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa.

3. H. Khi ta töø boû neáp soáng toäi loãi trôû veà cuøng Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu laøm gì cho ta?
T.
Chuùa Gieâsu ban ôn tha thöù, ñeå ta ñöôïc bình an vaø nieàm vui cuûa con caùi Thieân Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page