Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Bí Tích Theâm Söùc Laøm Cho Ta
Neân Nhaân Chöùng Cuûa Chuùa Kitoâ

1. H. Bí Tích Theâm Söùc laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå ban Chuùa Thaùnh Thaàn cho ta, giuùp ta soáng bí tích röûa toäi hoaøn haûo hôn, gaén boù hôn vôùi Hoäi Thaùnh vaø ñöôïc theâm söùc maïnh maø laøm chöùng cho Chuùa Kitoâ.

2. H. Bí tích theâm söùc caàn thieát nhö theá naøo?
T.
Bí tích Theâm Söùc raát caàn ñeå hoaøn taát aân suûng cuûa bí tích Röûa Toäi vaø vieäc gia nhaäp Hoäi Thaùnh.

3. H. Khi laõnh nhaän bí tích theâm söùc, ta coù nhöõng boån phaån naøo?
T.
Ta coù 3 boån phaän naøy:
- Moät laø can ñaûm soáng theo Lôøi Chuùa daïy ñeå laøm chöùng cho Chuùa baèng lôøi noùi vaø vieäc laøm,
- Hai laø goùp phaàn xaây döïng xaõ hoäi theo tinh thaàn Tin Möøng,
- Ba laø tích cöïc beânh vöïc vaø truyeàn baù ñöùc tin cho moïi ngöôøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page