Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Thieân Chuùa
Ñaõ Sai Con Ngaøi Ñeán

1. H. Khi tôùi thôøi gian thöïc hieän lôøi höùa cöùu ñoä, Thieân Chuùa ñaõ laøm gì ñeå cöùu ñoä con ngöôøi?
T.
Thieân Chuùa ñaõ göûi Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Con Moät yeâu daáu cuûa Ngaøi, xuoáng theá laøm ngöôøi, chòu cheát vaø soáng laïi ñeå cöùu chuoäc chuùng ta.

2. H. Vì sao Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi ñöôïc goïi teân laø Gieâsu?
T.
Vì teân goïi aáy noùi leân söù maïng cuûa Ngaøi laø "Thieân Chuùa Cöùu Ñoä".

3. H. Vì sao Ñöùc Gieâsu coøn ñöôïc goïi laø Ñaáng Kitoâ?
T.
Vì Thieân Chuùa ñaõ duøng Thaùnh Thaàn xöùc daàu taán phong Ngaøi laøm vua, tö teá vaø ngoân söù, ñeå cöùu chuoäc loaøi ngöôøi vaø thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa.

4. H. Vì sao ta tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa?
T.
Ta tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa, vì ta nhaän uy quyeàn toái cao vaø thaàn tính cuûa Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page