Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Tin Möøng Theo Thaùnh Gioan

1. H. Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù tö laø ai?
T.
Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù tö laø thaùnh Gioan, "ngöôøi moân ñeä yeâu daáu cuûa Chuùa Gieâsu".

2. H. Tin Möøng Gioan ñöôïc bieân soaïn vaøo naêm naøo?
T.
Tin Möøng Gioan ñöôïc bieân soaïn vaøo khoaûng naêm 90.

3. H. Tin Möøng Gioan cho ta bieát gì veà Chuùa Gieâsu?
T.
Tin Möøng Gioan cho ta bieát:
- Chuùa Gieâsu laø Ngoâi Lôøi cuûa Thieân Chuùa vaø laø Con Thieân Chuùa. Ngaøi ñeán theá gian ñeå toû cho ta bieát tình yeâu cuûa Chuùa Cha vaø ñeå daãn ñöa ta veà cuøng Chuùa Cha.
- Chuùa Gieâsu laø Ñaáng duy nhaát ñem laïi ôn cöùu ñoä cho ta, vì Ngaøi laø aùnh saùng traàn gian, laø ñöôøng, laø söï thaät, laø söï soáng vaø laø söï soáng laïi cuûa chuùng ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page