Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Tin Möøng Theo Thaùnh Luca

1. H. Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù ba laø ai?
T.
Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù ba laø thaùnh Luca, moân ñeä cuûa thaùnh Phaoloâ.

2. H. Tin Möøng Luca ñöôïc bieân soaïn vaøo naêm naøo?
T.
Tin Möøng Luca ñöôïc bieân soaïn vaøo khoaûng naêm 80, nhaém tôùi nhöõng tín höõu khoâng phaûi goác Dothaùi.

3. H. Tin Möøng Luca cho ta bieát gì veà Chuùa Gieâsu?
T.
Tin Möøng Luca cho ta bieát: Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Cöùu Theá ñaày loøng thöông xoùt ñoái vôùi moïi ngöôøi, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái, toäi loãi, bò xaõ hoäi khinh cheâ.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page