Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Tin Möøng Theo Thaùnh Maùccoâ

1. H. Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù hai laø ai?
T.
Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù hai laø thaùnh Maùccoâ, moân ñeä cuûa thaùnh Pheâroâ.

2. H. Tin Möøng Maùccoâ ñöôïc bieân soaïn vaøo naêm naøo?
T.
Tin Möøng Maùccoâ ñöôïc bieân soaïn khoaûng naêm 65 ñeán 70, sau khi thaùnh Pheâroâ töû ñaïo.

3. H. Tin Möøng Maùccoâ cho ta bieát gì veà Chuùa Gieâsu?
T.
Tin Möøng Maùccoâ trình baøy veà Chuùa Gieâsu quyeàn naêng, ñeå khôi daäy nôi ta nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page