Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Tin Möøng Theo Thaùnh Maùttheâu

1. H. Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù nhaát laø?
T.
Taùc giaû saùch Tin Möøng thöù nhaát laø thaùnh Maùttheâu, coøn coù teân laø Leâvi, laøm ngheà thu thueá. Ngaøi laø moät trong möôøi hai toâng ñoà cuûa Chuùa Gieâsu.

2. H. Tin Möøng Maùttheâu ñöôïc bieân soaïn vaøo naêm naøo?
T.
Tin Möøng Maùttheâu ñöôïc bieân soaïn khoaûng naêm 80 ñeán 90.

3. H. Tin Möøng Maùttheâu cho ta bieát gì veà Chuùa Gieâsu?
T.
Tin Möøng Maùttheâu cho ta bieát Chuùa Gieâsu laø chính Ñaáng Cöùu Theá maø caùc ngoân söù ñaõ loan baùo.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page