Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Caàu Nguyeän Rieâng

1. H. Ta coù theå caàu nguyeän rieâng theo nhöõng caùch naøo?
T.
Ta coù theå caàu nguyeän rieâng theo nhöõng hình thöùc nhö sau:
- Moät laø caàu nguyeän thaønh lôøi,
- Hai laø thinh laëng kieåm ñieåm ñôøi soáng,
- Ba laø nguyeän ngaém.

2. H. Ta neân caàu nguyeän thaønh lôøi nhö theá naøo?
T.
Ta coù theå thoát leân nhöõng lôøi ñôn sô, chaân thaønh töø ñaùy loøng, hoaëc duøng nhöõng lôøi Kinh Thaùnh, nhöõng baûn thaùnh ca vaø lôøi kinh doïn saün, vöøa ñoïc vöøa suy maø taâm söï vôùi Chuùa.

3. H. Kieåm ñieåm ñôøi soáng laø gì?
T.
Laø nhôù laïi nhöõng ñieàu ta ñaõ nghó, ñaõ noùi, ñaõ laøm trong ngaøy, roài suy xeùt döôùi aùnh saùng Lôøi Chuùa, xem phaûi söûa ñoåi theá naøo cho ñeïp loøng Chuùa hôn.

4. H. Nguyeän ngaém laø gì?
T.
Nguyeän ngaém laø suy nghó veà nhöõng ñieàu Chuùa daïy, hoaëc nhìn ngaém moät caûnh trong Tin möøng, ñeå keát hôïp thaân maät vôùi Chuùa vaø thaám nhuaàn lôøi daïy cuûa Ngaøi hôn.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page