Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ñöùc Maria, Meï Cuûa Chuùa Gieâsu
Vaø Meï Chuùng Ta

1. H. Ñöùc Maria ñaõ goùp phaàn vôùi Chuùa Gieâsu trong coâng cuoäc cöùu theá caùch naøo?
T.
Ngaøi ñaõ ñaùp lôøi Thieân Chuùa trong söï vaâng phuïc ñöùc tin, ñaõ sinh ra Chuùa Gieâsu, nuoâi daïy Ngaøi, vaø cuøng chòu ñau khoå vôùi Ngaøi trong cuoäc thöông khoù.

2. H. Nhö vaäy Ñöùc Maria ñöôïc nhöõng ñaëc aân naøo?
T.
Vì laø Meï Ñaáng Cöùu Theá neân Ngaøi ñaõ ñöôïc giöõ gìn khoûi moïi toäi loãi, keå caû toäi toå toâng truyeàn, ñöôïc ôn ñoàng trinh troïn ñôøi, vaø khi cheát ñöôïc leân trôøi caû hoàn laãn xaùc.

3. H. Meï Maria coù phaûi laø Meï Hoäi Thaùnh vaø Meï cuûa ta khoâng?
T.
Phaûi, vì Meï ñaõ sinh ra Chuùa Kitoâ laø Ñaàu Hoäi Thaùnh, vaø haèng goùp phaàn sinh ra caùc chi theå cuûa Hoäi Thaùnh laø chuùng ta.

4. H. Ngaøy nay ôû treân trôøi Meï laøm gì cho ta?
T.
Meï luoân caàu baàu vaø chaêm soùc ta nhö meï hieàn, vì Meï laø Meï Haèng Cöùu Giuùp, luoân phuø hoä caùc giaùo höõu.

5. H. Ñeå toû loøng toân kính vaø yeâu meán Meï, ta neân laøm gì?
T.
Ta naêng laàn chuoãi Maân Coâi, caàu nguyeän vôùi Meï, vaø nhaát laø noi göông baét chöôùc caùc nhaân ñöùc cuûa Meï.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page