Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Thôø Phöôïng Thieân Chuùa
Moïi Ngaøy Ñôøi Ta (2)

1. H. Phuïng Vuï laø gì?
T.
Phuïng vuï laø vieäc toân thôø chính thöùc cuûa toaøn theå Hoäi Thaùnh ñeå toân vinh Thieân Chuùa Ba Ngoâi vaø thaùnh hoùa con ngöôøi.

2. H. Phuïng vuï goàm nhöõng vieäc naøo?
T.
Phuïng vuï goàm thaùnh leã, caùc bí tích vaø caùc giôø kinh phuïng vuï.

3. H. Ta phaûi tham döï phuïng vuï theá naøo?
T.
Ta phaûi tham döï caùch tích cöïc, thaønh kính, vaø yeâu meán. Muoán vaäy, ta caàn tìm hieåu yù nghóa nhöõng lôøi noùi, cöû chæ vaø caùc daáu hieäu töôïng tröng trong nghi thöùc phuïng vuï.

4. H. Ñeå nhaéc ta chu toaøn boån phaän thôø phöôïng, Hoäi Thaùnh raên daïy ta ñieàu gì?
T.
Hoäi Thaùnh daïy ta qua saùu ñieàu raên:
- Thöù nhaát: Döï leã ngaøy Chuùa nhaät cuøng caùc ngaøy leã buoäc.
- Thöù hai: Chôù laøm vieäc xaùc ngaøy Chuùa nhaät cuøng caùc ngaøy leã buoäc.
- Thöù ba: Xöng toäi trong moät naêm ít laø moät laàn.
- Thöù boán: Röôùc leã trong muøa Phuïc Sinh.
- Thöù naêm: Giöõ chay nhöõng ngaøy Hoäi Thaùnh buoäc.
- Thöù saùu: Kieâng thòt ngaøy thöù saùu cuøng caùc ngaøy khaùc Hoäi Thaùnh daïy.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page