Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Thôø Phöôïng Thieân Chuùa
Moïi Ngaøy Ñôøi Ta (1)

1. H. Hoäi Thaùnh thôø phöôïng Thieân Chuùa luùc naøo?
T.
Hoäi Thaùnh thôø phöôïng Thieân Chuùa trong moïi giaây phuùt, nhöng caùch rieâng, Hoäi Thaùnh daønh ngaøy Chuùa nhaät ñeå kính nhôù Chuùa Kitoâ phuïc sinh.

2. H. Caùc ngaøy leã trong naêm ñöôïc saép xeáp theá naøo?
T.
Ñöôïc saép xeáp theo lòch söû cöùu ñoä, taïo thaønh moät voøng goïi laø naêm phuïng vuï, maø cao ñieåm laø ba ngaøy kính nhôù maàu nhieäm Vöôït Qua cuûa Chuùa Gieâsu.

3. H. Naêm phuïng vuï goàm nhöõng leã naøo quan troïng nhaát?
T.
Goàm leã Giaùng Sinh vaø leã Phuïc Sinh: Leã Giaùng Sinh laø trung taâm cuûa muøa Voïng vaø muøa Giaùng Sinh; leã Phuïc Sinh laø trung taâm cuûa muøa Chay vaø muøa Phuïc Sinh. Ngoaøi boán muøa aáy, thôøi gian coøn laïi ñöôïc goïi laø muøa thöôøng nieân.

4. H. Coøn nhöõng ngaøy leã veà Ñöùc Meï vaø caùc thaùnh coù yù nghóa theá naøo?
T.
Coù yù ca möøng thaønh quaû cöùu chuoäc cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh nôi Meï Maria vaø caùc thaùnh, ñoàng thôøi ñeå ta noi göông caùc ngaøi maø soáng ñeïp loøng Thieân Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page