Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Öôùc Mong
Ta Röôùc Laáy Ngaøi

1. H. Röôùc leã laø gì?
T.
Röôùc leã laø ñoùn nhaän Chuùa Gieâsu laø Thieân Chuùa thaät vaø laø ngöôøi thaät ñang ngöï trong hình baùnh röôïu.

2. H. Khi röôùc leã ta ñöôïc nhöõng ôn ích naøo?
T.
Khi röôùc leã ta ñöôïc keát hôïp maät thieát vôùi Chuùa Gieâsu vaø vôùi Hoäi Thaùnh, nhôø ñoù ta coù söùc maïnh ñeå choáng laïi toäi loãi, ñeå soáng yeâu thöông phuïc vuï vaø laøm vieäc toâng ñoà, haàu chuaån bò cho ngaøy Chuùa trôû laïi trong vinh quang.

3. H. Muoán röôùc leã ta phaûi chuaån bò theá naøo?
T.
Ta phaûi saïch toäi troïng, coù yù ngay laønh vaø kieâng aên uoáng moät giôø tröôùc khi röôùc leã.

4. H. Ta coù neân röôùc leã thöôøng xuyeân khoâng?
T.
Ta raát neân röôùc leã thöôøng xuyeân nhö lôøi Hoäi Thaùnh daïy, ñeå ñöôïc keát hieäp maät thieát hôn vôùi Chuùa Gieâsu, vaø vôùi moïi anh chò em trong Hoäi Thaùnh.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page