Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùng Ta Cöû Haønh Thaùnh Leã

1. H. Thaùnh leã coù maáy phaàn?
T.
Thaùnh leã coù hai phaàn:
- Moät laø Phuïng Vuï Lôøi Chuùa goàm töø ñaàu cho ñeán heát lôøi nguyeän giaùo daân.
- Hai laø Phuïng Vuï Thaùnh Theå töø khi daâng leã cho ñeán heát.

2. H. Trong phaàn phuïng vuï Lôøi Chuùa, chuùng ta laøm gì?
T.
Chuùng ta laéng nghe Lôøi Chuùa daïy trong Kinh Thaùnh vaø cuøng suy nieäm vôùi Hoäi Thaùnh ñeå ñem ra thöïc haønh.

3. H. Trong phaàn phuïng vuï Thaùnh Theå chuùng ta laøm gì?
T.
Chuùng ta daâng leân Chuùa Cha leã teá, laø Mình vaø Maùu thaùnh Chuùa Gieâsu, ñeå chuùc tuïng, taï ôn Ngaøi, vaø ñeå ñöôïc hieäp thoâng vaøo Mình vaø Maùu thaùnh aáy maø ñöôïc soáng ñôøi ñôøi.

4. H. Ta phaûi tham döï thaùnh leã theá naøo?
T.
Ta phaûi hôïp loøng hôïp yù vôùi coäng ñoaøn, vôùi chuû teá vaø nhaát laø vôùi Chuùa Gieâsu, maø daâng leân Chuùa Cha lôøi ngôïi khen, caûm taï, moïi vui buoàn cuûa cuoäc soáng vaø baûn thaân ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page