Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Kitoâ Höõu Laø Ai?

1. H. Kitoâ Höõu laø ai?
T.
Kitoâ Höõu laø ngöôøi ñaõ laõnh nhaän bí tích Röûa Toäi, tin nhaän Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Con Thieân Chuùa, ñaõ xuoáng theá laøm ngöôøi ñeå cöùu chuoäc loaøi ngöôøi khoûi toäi loãi vaø söï cheát, vaø ban cho con ngöôøi söï soáng môùi laø ñöôïc laøm con caùi Thieân Chuùa.

2. H. Tin vaøo Chuùa Gieâsu laø theá naøo?
T.
Tin vaøo Chuùa Gieâsu laø gaén boù baûn thaân vôùi Ngaøi, hoaøn toaøn ñeå Ngaøi laøm chuû vaø höôùng daãn ñôøi soáng mình, ñoàng thôøi luoân soáng theo lôøi Ngaøi daïy döôùi söï höôùng daãn cuûa Hoäi Thaùnh. Loøng tin naøy vöøa laø ôn Thieân Chuùa ban, vöøa laø do ta coá gaéng maø coù.

3. H. Ta phaûi coá gaéng theá naøo?
T.
Ta caàn laøm ba vieäc naøy:
- Moät laø xin Chuùa ban theâm ñöùc tin cho ta,
- Hai laø chaêm hoïc giaùo lyù vaø Kinh Thaùnh ñeå hieåu bieát Chuùa Gieâsu hôn,
- Ba laø naêng gaëp gôõ Ngaøi qua vieäc caàu nguyeän, laõnh nhaän caùc bí tích vaø soáng ñöùc aùi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page