Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Thaùnh Theå Laø Nguoàn Maïch
Vaø Toät Ñænh Cuûa Ñôøi Soáng Kitoâ Höõu

1. H. Hoäi Thaùnh daâng leã vì nhöõng yù naøo?
T.
Vì boán yù naøy:
- Moät laø: ñeå kính nhôù Chuùa Kitoâ ñaõ cheát vaø soáng laïi.
- Hai laø: ñeå keát hieäp moïi hy sinh cuûa Hoäi Thaùnh vôùi leã hy sinh cuûa Chuùa Kitoâ maø daâng leân caûm taï vaø ngôïi khen Chuùa Cha.
- Ba laø: ñeå ñeàn buø toäi loãi cuûa keû soáng vaø keû cheát, ñoàng thôøi caàu xin moïi ôn laønh hoàn xaùc cho moïi ngöôøi.
- Boán laø: ñeå Chuùa Kitoâ thaät söï hieän dieän trong Hoäi Thaùnh cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi trong vinh quang.

2. H. Ta phaûi toân thôø Chuùa Kitoâ ngöï trong bí tích Thaùnh Theå theá naøo?
T.
Ta phaûi baøy toû loøng tin baèng thaùi ñoä cung kính, thôø laïy Chuùa ñang ngöï thaät trong bí tích Thaùnh Theå, khao khaùt röôùc Chuùa, naêng tham döï thaùnh leã vaø vieáng Thaùnh Theå.

3. H. Ta noái keát thaùnh leã vôùi cuoäc soáng ta theá naøo?
T.
Ñeán nhaø thôø, ta daâng cuoäc soáng laøm cuûa leã; khi ra veà, ta thöïc haønh Lôøi Chuùa ñaõ nghe.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page