Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu
Laäp Bí Tích Thaùnh Theå

1. H. Bí tích Thaùnh Theå laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå tieáp tuïc leã hy sinh treân thaùnh giaù vaø ban Mình Maùu Ngaøi döôùi hình baùnh röôïu laøm cuûa nuoâi linh hoàn ta.

2. H. Bí tích Thaùnh theå quan troïng theá naøo?
T.
Bí tích Thaùnh Theå laø nguoàn maïch vaø toät ñænh cuûa moïi sinh hoaït Hoäi Thaùnh, vì Thaùnh Theå chöùa ñöïng taát caû kho taøng thieâng lieâng cuûa Hoäi Thaùnh, laø chính baûn thaân Chuùa Kitoâ.

3. H. Chuùa Gieâsu ñaõ laäp bí tích Thaùnh Theå khi naøo?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ laäp bí tích Thaùnh Theå trong böõa Tieäc Ly, tröôùc khi Ngaøi ñi chòu cheát.

4. H. Chuùa Gieâsu ñaõ laäp bí tích naøy theá naøo?
T.
Chuùa Gieâsu caàm laáy baùnh, taï ôn, beû ra, trao cho caùc moân ñeä vaø noùi: "Taát caû caùc con caàm laáy maø aên: Naøy laø Mình Thaày seõ bò noäp vì caùc con". Roài Ngaøi caàm laáy cheùn röôïu, cuõng taï ôn, trao cho caùc moân ñeä vaø noùi: "Taát caû caùc con caàm laáy maø uoáng: Naøy laø cheùn Maùu Thaày, maùu giao öôùc môùi, giaùo öôùc vónh cöûu, seõ ñoå ra cho caùc con, vaø moïi ngöôøi ñöôïc tha toäi. Caùc con haõy laøm vieäc naøy maø nhôù ñeán Thaày".


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page