Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Laø
Baùnh Nuoâi Linh Hoàn Ta

1. H. Trong ba naêm giaûng ñaïo, Chuùa Gieâsu ñaõ höùa ñieàu gì?
T.
Chuùa Gieâsu höùa seõ ban baùnh haèng soáng laø chính Mình vaø Maùu thaùnh Ngaøi laøm cuûa nuoâi linh hoàn ta.

2. H. Chuùa Gieâsu ñaõ noùi theá naøo veà ñieàu aáy?
T.
Ngaøi noùi: "Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng. Ai aên baùnh naøy thì seõ ñöôïc soáng ñôøi ñôøi. Vaø baùnh Ta seõ ban, aáy laø thòt mình Ta" (Ga 6,48-59).

3. H. Ñeå ban Mình vaø Maùu Ngaøi cho ta, Chuùa Gieâsu ñaõ laøm theá naøo?
T.
Trong böõa tieäc ly, Chuùa Gieâsu ñaõ bieán ñoåi baùnh mieán röôïu nho thaønh Mình vaø Maùu Ngaøi, ñoàng thôøi Ngaøi cuõng ban quyeàn cho caùc moân ñeä ñeå hoï tieáp tuïc ñieàu Ngaøi ñaõ laøm.

4. H. Ngaøy nay trong thaùnh leã, khi naøo baùnh vaø röôïu bieán thaønh Mình vaø Maùu thaùnh Chuùa Gieâsu?
T.
Khi linh muïc ñoïc lôøi truyeàn pheùp: "Naøy laø Mình Thaày... Naøy laø cheùn Maùu Thaày..." thì nhôø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, baùnh vaø röôïu lieàn bieán thaønh Mình vaø Maùu thaùnh Chuùa Gieâsu.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page