Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chæ Coù Moät Thieân Chuùa Maø Thoâi,
Laø Chuùa Cha, Chuùa Con,
Vaø Chuùa Thaùnh Thaàn

1. H. Chuùa Gieâsu ñaõ toû cho ta bieát theá naøo veà Thieân Chuùa?
T.
Chuùa Gieâsu toû cho ta bieát Thieân Chuùa laø Ñaáng duy nhaát, nhöng laïi laø Ba Ngoâi: Ngoâi thöù nhaát laø Cha, Ngoâi thöù Hai laø Con, Ngoâi thöù Ba laø Thaùnh Thaàn. Ba Ngoâi cuøng moät loøng, moät yù, moät quyeàn naêng vaø moät haønh ñoäng nhö nhau.

2. H. Ba Ngoâi hoaït ñoäng theá naøo?
T.
Ba Ngoâi cuøng hoaït ñoäng trong moïi coâng trình, nhöng moãi Ngoâi bieåu loä moät neùt rieâng bieät: Chuùa Cha taïo döïng, Chuùa Con cöùu chuoäc vaø Chuùa Thaùnh Thaàn thaùnh hoùa.

3. H. Thieân Chuùa toû cho ta bieát maàu nhieäm Ba Ngoâi ñeå laøm gì?
T.
Ñeå môøi goïi ta thoâng phaàn vaøo söï soáng cuûa chính Thieân Chuùa Ba Ngoâi vaø goùp phaàn laøm cho gia ñình cuõng nhö daân toäc vaø Hoäi Thaùnh, thaønh coäng ñoaøn yeâu thöông vaø hôïp nhaát theo khuoân maãu Thieân Chuùa Ba Ngoâi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page