Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Cha Vaø Chuùa Gieâsu
Cöû Chuùa Thaùnh Thaàn Ñeán Vôùi Ta

1. H. Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ñöôïc ban xuoáng cho caùc moân ñeä luùc naøo?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ nhieàu laàn höùa ban Chuùa Thaùnh Thaàn, roài chieàu ngaøy Phuïc Sinh vaø nhaát laø trong ngaøy leã Nguõ Tuaàn, Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ñöôïc ñoå xuoáng traøn ñaày treân caùc moân ñeä ñeå xaây döïng vaø thaùnh hoùa Hoäi Thaùnh.

2. H. Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng naøo?
T.
Chuùa Thaùnh Thaàn laø Thieân Chuùa Ngoâi Ba. Ngaøi laø Thieân Chuùa thaät bôûi Chuùa Cha vaø Chuùa Con maø ra.

3. H. Chuùa Thaùnh Thaàn laøm gì cho ta?
T.
Chuùa Thaùnh Thaàn keát hôïp ta neân moät vôùi Chuùa Gieâsu, laøm cho ta neân con caùi Chuùa Cha. Ngaøi daïy ta caàu nguyeän, thuùc ñaåy ta soáng meán Chuùa yeâu ngöôøi, vaø laøm chöùng cho Chuùa Kitoâ.

4. H. Ta phaûi soáng vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn theá naøo?
T.
Ta phaûi tin kính, thôø phöôïng, caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn vaø vaâng theo ôn Ngaøi soi saùng, cuøng toân troïng hoàn xaùc ta laø ñeàn thôø cuûa Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page