Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Leân Trôøi,
Ngöï Beân Höõu Ñöùc Chuùa Cha

1. H. Sau khi soáng laïi Chuùa Gieâsu laøm gì?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ hieän ra daïy doã, an uûi caùc moân ñeä trong 40 ngaøy, roài Ngaøi leân trôøi ngöï beân höõu Chuùa Cha.

2. H. Chuùa Gieâsu leân trôøi ngöï beân höõu Chuùa Cha nghóa laø gì?
T.
Nghóa laø Ngaøi chaám döùt söï hieän dieän höõu hình ôû traàn gian ñeå böôùc vaøo vinh quang vaø danh döï daønh cho Thieân Chuùa.

3. H. Chuùa Gieâsu leân trôøi cho ta hy voïng naøo?
T.
Chuùa Gieâsu cho ta hy voïng seõ ñöôïc ñoaøn tuï vôùi Ngaøi trong söï soáng vaø vinh quang Thieân Chuùa.

4. H. Sau khi leân trôøi, Chuùa Gieâsu coøn lieân keát vôùi ta theá naøo?
T.
Ngaøi laø thuû laõnh cuûa ta, laø trung gian haèng chuyeån caàu vôùi Chuùa Cha cho ta, vaø haèng ban Thaùnh Thaàn höôùng daãn ta trong Hoäi Thaùnh.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page